Izba RiPPŚ w Słupsku otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła 
na lata 2021–2030 na realizację zadania
 publicznego pt. „Rozwój potencjału organizacyjnego Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego” 
w ramach którego zostało zakupione oprogramowanie MERLIN oraz materiały promocyjne.
           
            
       Mazowiecka Izba otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
         01.10.2021 
********************************************************************
W związku ze zmianą przepisów w art.44q ustawy o systemie oświaty, sesje egzaminacyjne dla młodocianych 
pracowników uczniów III klas szkół branżowych 
pierwszego stopnia w 2022 roku ulegną zmianie organizacyjnej.

W roku 2022 termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla młodocianych pracowników 
kończących naukę w branżowej szkole I stopnia będzie obowiązywał od 15.01.2022r. do 15.03.2022r. 
Wnioski będą składane tak jak dotychczas za pośrednictwem cechu, który sprawuje nadzór 
nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
Nowe formularze wniosków o dopuszczenie do 
egzaminu czeladniczego oraz dalsze komunikaty będą upowszechnione w późniejszym terminie.
******************************************************************************************************
Szanowni Państwo!

W ramach nawiązanej współpracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku organizuje bezpłatne szkolenie,
 które odbędzie się w dniu 15 września 2021 r.
 o godzinie 10.00 za pomocą komunikatora Skype. 

Temat szkolenia: Pracownicze Plany Kapitałowe w ujęciu pracowniczym. PPK w aspekcie kontroli PIP.

Prelegenci: Krzysztof Słomiński (PFR Portal PPK sp. z o.o.),
 Pani Alina Piechocińska - Birula (starszy inspektor pracy, specjalista OIP Gdańsk).

Poniżej link do szkolenia: 
https://join.skype.com/H939yuqyer3F
**********************************************************************************************

Składanie wniosków do egzaminu czeladniczego młodocianych pracowników w 2021 roku

wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego młodocianych pracowników należy składać wyłącznie za pośrednictwem cechu, który z upoważnienia Izby sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

Wnioski do egzaminu należy składać po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły lub w przypadku systemu pozaszkolnego – kursu.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
 2. zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu ( na zaświadczeniu obowiązkowo pieczęć cechu)  
 3.  kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 4.  kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu nauki ( w przypadku systemu pozaszkolnego kopia zaświadczenia ukończenia kursu i kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej)
 5. 1 zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)
 6.  kopia dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty egzaminacyjnej na konto izby   723,80 zł ( w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz NIP zakładu)
 • w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców należy wykazać  dokumenty za cały okres nauki
 • oryginały dokumentów  należy przedłożyć w cechu do uwierzytelnienia
 • adresy cechów:

1. Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku tel/fax 59- 842 43 60
76-200 Słupsk, ul. Kowalska 1

2. Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku tel/fax 59- 862 18 56
84-300 Lębork, ul. Plac Pokoju 6

3. Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie tel/fax 59- 822 33 32
77-100 Bytów, ul. Mierosławskiego 12

4. Cech Rzemiosł Różnych w Człuchowie tel/fax 59-834 32 03
77-300 Człuchów, ul. Plantowa 2

5. Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie tel. 94- 340 43 45
75-557 Koszalin, ul. Moniuszki 2

6. Cech Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu tel/fax 94- 352 22 02
78-100 Kołobrzeg, ul. Dubois 29

7. Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinku tel/fax 94- 374 38 44
78-400 Szczecinek, ul. Kard. Wyszyńskiego 25

8. Cech Rzemiosł Różnych w Białogardzie tel. 94- 312 43 06
78-200 Białogard, ul. W. Polskiego 53

więcej informacji: wydział oświaty Izby tel. 59/ 842 64 28 , 59/ 842 60 04

*****************************************************************************************

Startuje konkurs Polski Inkubator Rzemiosła od 21.07.2021 do 11.08.2021

Program Polski Inkubator Rzemiosła – startuje konkurs! – Narodowy Instytut Wolności</php> (niw.gov.pl)

**********************************************************************************

#ProjektDostępność

Zapraszamy do udziału! To w 100% dofinansowany projekt, który obejmuje szkolenie i doradztwo z zakresu

 • dostępności,
 • projektowania uniwersalnego,
 • Design Thinking,
 • TRIZ.

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów i usług może korzystać jak największa liczba osób. Nauczymy uczestników projektu, jak jej dostarczać. Podczas doradztwa będziemy pracować nad konkretnymi produktami/usługami Państwa firmy. Konsultanci w projekcie to najlepsi krajowi eksperci TRIZ (z doświadczeniem międzynarodowym) – to ogromna szansa na przełomowe pomysły i innowacje!

Uwaga: Do udziału w projekcie można zgłosić dowolną liczbę uczestników. Nie ma też ograniczeń co do wielkości firmy – zapraszamy duże firmy, jak i MŚP.

Więcej informacji dla zainteresowanych – kontakt mailowy: apolak@oditk.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.oditk.eu/projekty/dostep-do-wiedzy-kluczem-do-zwiekszenia-dostepnosci

**********************************************************************************************

Weszło w życie Zarządzenie nr 34 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw organizacji i realizacji przygotowania zawodowego pracownika młodocianego.

2021 – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (mrpit.gov.pl)

****************************************************************************************************************************

Porozumienie zawarte pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku a Zarządem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego

Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 06 maja 2021 roku pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku a Zarządem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, przedstawiciel OIP główny specjalista Joanna Drawnel – Jankowska, będzie udzielała porad z zakresu prawnej ochrony pracy. Dyżur telefoniczny będzie się odbywał w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 506-049-357.

*******************************************************************************************************************

Komunikat MEN z 22.04.2021

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

więcej informacji pod linkiem:

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

****************************************************************************

Od dnia 19.04.2021r. uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia wracają na naukę praktyczną do zakładów rzemieślniczych.

Komunikat MEN- zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia.

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

******************************************************************************************************

Zmiany w kształceniu zawodowym od 29 marca do 11 kwietnia 2021

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

https://www.kuratorium.gda.pl/od-29-marca-do-11-kwietnia-zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy/

************************************************************************************************

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Alfreda Grosmana, wieloletniego Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie tapicer.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 19.02.2021r.

godz. 11,30 msza w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku

godz.12,50 wystawienie Kaplica na Starym Cmentarzu w Słupsku

godz.13,20 wyprowadzenie

************************************************************************************************************************************************

Przypominamy o możliwości zamieszczenia kwalifikacji czeladniczych i mistrzowskich w CEiDG.

Wypełniony wniosek o wpis należy dostarczyć do Izby. Za wpis nie pobiera się opłaty.

https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/10/Wzrp.pl/…/Wniosek-o-wpis-kwalifikacji-zawodowych-do-Centralnej-Ewidencji-i-Informacji-o-Działalności-Gospodarczej-wersja-bez-logo.pdfniosek-o-wpis-kwalifikacji-zawodowych-do-Centralnej-Ewidencji-i-Informacji-o-Dzia%C5%82alno%C5%9Bci-Gospodarczej-wersja-bez-logo.pdf

************************************************************************************************************************************************************************************

UWAGA !  od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyczną  naukę zawodu u pracodawców – rzemieślników.

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu | Związek Rzemiosła Polskiego (zrp.pl)

**************************************************************************************************************************************************************************************

24 listopada br. Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego podjęło decyzję o powołaniu Rzemieślniczego Sztabu Kryzysowego.

Powołany Rzemieślniczy Sztab Kryzysowy będzie pracować nad łagodzeniem skutków gospodarczych COVID-19 wśród rzemieślników oraz będzie pomagać rzemieślnikom.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Najnowsze wytyczne MEN w związku z COVID-19

Przedłużenie okresu zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

                  od dnia 9 listopada br. do dnia 29 listopada 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

*************************************************************************************************************************************************************************************

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

***********************************************************************************************************************************************************************************

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

ZRP informuje, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich będzie możliwa wyłącznie a drodze korespondencyjnej.

Więcej informacji na temat legalizacji: https://bit.ly/2T9qRfa

***********************************************************************************************************************************************************************************

Kwalifikacje czeladnicze i mistrzowskie w CEiDG.

Od 1.10.2020 z godnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:
uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Korzyści wynikające z wpisania kwalifikacji czeladnika i mistrza do CEIDG.
Ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Łatwość wyszukania przedsiębiorców – rzemieślników.
Powszechny dostęp do informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorców kwalifikacji.
Promocja rzemiosła i rzemieślników.

Od 01.10.2020 Izba po zdanym egzaminie czeladniczym oraz mistrzowskim w ciągu 14 dni wpisuje kwalifikacje przedsiębiorcy do CEiDG.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali tytuł czeladnika, mistrza w zawodzie przed dniem 01.10.2020 muszą złożyć wniosek w Izbie w której uzyskali tytuły czeladnika czy mistrza.

wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych  do CEIDG

Więcej informacji na stronie ZRP https://zrp.pl/rzemieslnicze-kwalifikacje-zawodowe-od-dzis-w-ceidg/

*******************************************************************************************************************************************************************************

Składanie wniosków do egzaminu czeladniczego młodocianych pracowników w 2020 roku

wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego młodocianych pracowników należy składać wyłącznie za pośrednictwem cechu, który z upoważnienia Izby sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

Wnioski do egzaminu mogą być już  od 15 czerwca składane za pośrednictwem cechu a po zakończeniu szkoły można dostarczyć do Izby kopię świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu szkoły.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego http://mix2000.webd.pro/rzemioslo/zalaczniki/wniosek_czeladnik.doc
 2. zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu ( na zaświadczeniu obowiązkowo pieczęć cechu)   http://mix2000.webd.pro/rzemioslo/zalaczniki/zaswiadczenie_o_ukonczeniu_praktyki.doc
 3.  kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 4.  kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu nauki ( w przypadku systemu pozaszkolnego kopia zaświadczenia ukończenia kursu i kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej)
 5. 1 zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)
 6.  kopia dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty egzaminacyjnej na konto izby   716 zł ( w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz NIP zakładu)
 • w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców należy wykazać  dokumenty za cały okres nauki
 • oryginały dokumentów  należy przedłożyć w cechu do uwierzytelnienia
 • adresy cechów:

1. Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku tel/fax 59- 842 43 60
76-200 Słupsk, ul. Kowalska 1

2. Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku tel/fax 59- 862 18 56
84-300 Lębork, ul. Plac Pokoju 6

3. Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie tel/fax 59- 822 33 32
77-100 Bytów, ul. Mierosławskiego 12

4. Cech Rzemiosł Różnych w Człuchowie tel/fax 59-834 32 03
77-300 Człuchów, ul. Plantowa 2

5. Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie tel. 94- 340 43 45
75-557 Koszalin, ul. Moniuszki 2

6. Cech Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu tel/fax 94- 352 22 02
78-100 Kołobrzeg, ul. Dubois 29

7. Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinku tel/fax 94- 374 38 44
78-400 Szczecinek, ul. Kard. Wyszyńskiego 25

8. Cech Rzemiosł Różnych w Białogardzie tel. 94- 312 43 06
78-200 Białogard, ul. W. Polskiego 53

więcej informacji: wydział oświaty Izby tel. 59/ 842 64 28

*********************************************************************************************************************************************************************************

Informacja ZRP dot. młodocianych pracowników

W związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawie „odmrożenia” , od najbliższego poniedziałku, m.in. działalności salonów fryzjerskich – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że fakt uruchomienia usług fryzjerskich nie zmienia sytuacji uczniów młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego:

Uczniowie młodociani pracownicy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w terminie o 24 maja br. ustawowo są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Jednocześnie przekazujemy, że resort pracy (pismo z dnia 30.04.2020 r. znak: DPR.III.0211.56.2020.JFa) potwierdził, że w okresie tego zwolnienia pracodawca może, ale nie musi wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, w związku z ustawowym zwolnieniem. Jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie i ma podpisana umowę o refundację to będzie mógł skorzystać z refundacji wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.

15.05.2020

**************************************************************************************************************************************************************************************

SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ubiegłym tygodniu przekazał opinię odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach wychodząc z logicznego uzasadnienia, że osoba która ukończyła 18 lat może podjąć decyzję o powrocie do realizacji programu praktycznej nauki zawodu, w okresie ustalonego przez ministra edukacji zawieszenia niektórych funkcjonalności placówek oświaty.

Zespół Oświaty wypowiedział się iż. art.15f ustawy „tarcza1” określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych, ale formalnie takiego rozwiązania nie potwierdził resort pracy.

ZRP zgłosił ten problem do rozstrzygnięcia, niemniej oczekując na jednoznaczne stanowisko jest zmuszony wycofać upowszechnioną opinię w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy.

Jednocześnie przekazujemy, że resort pracy (pismo z dnia 30.04.2020 r. znak: DPR.III.0211.56.2020.JFa) potwierdził, że art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) zmieniająca ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 i 567) – nie nakłada na pracodawcę obowiązku wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z ustanowionym w tym przepisie zwolnieniem od obowiązku jej świadczenia.

Zgodnie bowiem z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Art. 15f. w/w ustawy, nie przewiduje zachowania przez młodocianego pracownika prawa do wynagrodzenia, a pracodawca jedynie może je wypłacić, także za okres nie świadczenia pracy.

20.05.2020

************************************************************************************************************************************************************************************

Wystąpienie  Związku Rzemiosła Polskiego do Premiera

NO-I/2020 Warszawa, 2 kwietnia 2020 r.
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze,
W związku z trwającymi pracami Rządu nad pilnymi modyfikacjami tzw. Tarczy-antykryzysowej-1, Związek Rzemiosła Polskiego w imieniu pracodawców rzemieślników, w tym szkolących uczniów na podstawie zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zwraca się z następującymi wnioskami:
1) Niezbędna jest modyfikacja zapisu art. 31zo. – w taki sposób, aby do określonej liczby „do 10 ubezpieczonych” nie wliczać młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego.
Zapis ustawy powinien jednoznacznie z limitu „..nie mniej niż 10 ubezpieczonych..” wyłączyć ubezpieczonych z tytułu zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego.
Ostatecznie w art.31zo. ust.1 wprowadzono, zapis o zwolnieniu z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek za okres 3 miesięcy, a wnioskodawcą może być płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. W limicie tym po pierwsze nie uwzględnia się faktycznej liczby pełnych etatów i po drugie nie wyłączono ubezpieczonych – młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, czyli uczniów szkół branżowych, którzy u pracodawców rzemieślników realizują praktyczną część nauki zawodu.
Przedsiębiorcy rzemieślnicy w przeważającej części usługodawcy, działają jako mikro przedsiębiorcy i zatrudniają kilku uczniów-młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, nie tracąc przy tym statusu mikro przedsiębiorcy, bowiem zgodnie z definicją mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, do limitu zatrudnionych, nie zalicza się pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe. Dlatego zapis art.31 zo. ust.1 eliminuje z możliwości uzyskania przedmiotowego zwolnienia pracodawców, którzy przekraczają liczbę „poniżej 10 ubezpieczonych” z powodu wliczania do niej także młodocianych pracowników. Rzemieślnicy słusznie uważają to za krzywdzące i apelują o pilne modyfikacje tego artykułu, bowiem fakt podjęcia się szkolenia zawodowego pozbawia ich możliwości skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek, które stanowi istotny rodzaj wsparcia ich działalności i utrzymanie nie tylko miejsc pracy, ale także miejsc nauki zawodu.
Jednocześnie, zwracamy uwagę, że serwis www.gov.pl wprowadza w błąd mikroprzedsiębiorców – patrz: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem podając następującą informację: „zwolnienie mikrofirm, które na 29 lutego br. zatrudniały do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać z niego mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie”.
2) W odniesieniu do Art. 15f – o powrót do rozważenia i rozwiązania następujących  kwestii:
a) Z uwagi na nieprzewidywalny czas trwania epidemii i ryzyko niezrealizowania  programu nauki zwodu w pierwotnie planowanych ramach czasowych w warunkach  przedłużającego się stanu zawieszenia niektórych funkcji szkół i obowiązkowego  zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy – niezbędne są
zmiany w ustawie kodeks pracy, polegające na ustaleniu, iż w roku 2020 ze względu  na zaistniałą sytuację, młodociani będą mieli prawo do urlopu wypoczynkowego
w liczbie dni, jaka wynika z kodeksu pracy, a urlop bezpłatny pracodawca będzie   mógł udzielać na warunkach fakultatywnych. W obowiązujących przepisach pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego w wymiarze do dwóch miesięcy w  okresie wakacji letnich. Resort edukacji planuje przedłużenie zajęć w szkołach, a więc
ta regulacja będzie spójna z tymi decyzjami, a pracodawcy będą mieli szansę na   zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu.
b) Konieczne jest wprowadzenie przepisu odnoszącego się do kwestii związanych  z prawem pracodawcy do uzyskania dofinansowania kosztów związanych z realizacją
nauki zawodu lub przyuczenia, tak aby pracodawca zachował prawo do   dofinansowania za pełny okres nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania
określonej pracy, ustalony w umowie o pracę, bez wyłączenia okresu, na który  ustalono zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia
pracy. /Kwestie dofinansowania kosztów wyszkolenia ucznia-młodocianego pracownika, w tym  dotyczące wnioskowania o dofinansowanie kosztów wyszkolenia ucznia uregulowane są w
Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287,1680, 1681, 1818, 2197, 2248.)/
3) Odnośnie do Art. 15zzd. 3. podtrzymujemy opinię, że kwota pożyczki w wysokości 5  tys. zł będzie niestety pomocą symboliczną. Nie uratuje firm w poważnych kłopotach,
nawet jednoosobowych. Proponujemy zwiększenie tej kwoty trzykrotnie do 15.000 zł.   Przedstawiając powyższe liczymy na pilne podjęcie sprawy i uwzględnienie powyższych
wniosków a tym samym pilne wprowadzenie rozwiązań warunkujących utrzymania miejsc  pracy i nauki zawodu.

                                                                                       Z wyrazami szacunku,
Prezes
Jan Gogolewski

**************************************************************************************************************************************************************************************

Apel do władz pomorskich przedsiębiorców.

W piętek 20 marca Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców wystosował dwa wspólne oświadczenia.

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/sztab-kryzysowy-pomorskich-przedsiebiorcow-potrzebne-pilne-wsparcie-apel,a,167079

https://www.prawo.pl/biznes/apel-przedsiebiorcow-o-zaniechanie-poboru-skladek-i-oplat,498866.html

*************************************************************************************************************************************************************************************************
W videokonferencjach Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców  Izbę RiPPŚ w Słupsku reprezentuje Prezes Zarządu Zbigniew Szyca.

Poniżej link wspólnego  oświadczenia organizacji pracodawców woj. pomorskiego

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/organizacje-pracodawcow-z-pomorza-kryzys-wymaga-pilnych-dzialan-wladz-centralnych-i-samorzadow-apel,a,166846
20.03.2020
****************************************************************************************************************************************************************************
Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej

Związek Rzemiosła Polskiego podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w Apelu z 16 marca 2020 roku, że równie ważna jak zdrowie i dobrostan całego społeczeństwa jest kondycja gospodarki, a tym samym pilne wdrożenie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Niezmiennie apelujemy także do decydentów, aby przyjmowane rozwiązania były na miarę małych firm, w tym rzemieślniczych.

Więcej:https://bit.ly/2xVnEII
**********************************************************************************************************************************************************************************
Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla zakładów pracy.

Więcej:https://bit.ly/2WyTeX9

*********************************************************************************************************************************************************************************

PIP: Praca zdalna – przeciwdziałanie COVID-19

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy umożliwiających powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19, Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada na najczęściej zadawane pytania:

Więcej: https://bit.ly/2x3iTMI

**********************************************************************************************************************************************************************************

Apel Związku Rzemiosła Polskiego o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

W związku z rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym i wdrażanymi rozwiązaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, Związek Rzemiosła Polskiego zwraca uwagę na kluczowe dla firm rzemieślniczych w tej sytuacji kwestie.

Więcej: https://bit.ly/3d5npel

**********************************************************************************************************************************************************************************

APEL SPECJALNY
Szanowni Pracodawcy
Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników.
W związku z epidemią koronawirusa w ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.
W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.
W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.
Dodatkowo przekazaliśmy Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej, wydany i upowszechniony w dniu 13 marca 2020 r. zawierający zalecenie, aby zwolnić pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Jako organizacja rzemiosła, świadomie wykonująca funkcje pieczy nad młodzieżą uczącą się zawodu w rzemiośle, rekomendujemy uwzględnienie tych zaleceń.
Apelujemy do wszystkich pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji.
Związek Rzemiosła Polskiego
Warszawa, 16 marca 2020 r.

 

 

KOMUNIKAT ZRP  13.03.2020

W nawiązaniu do 2 Komunikatów w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych pracowników, o treści:

„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych?fbclid=IwAR0SNSrajakYynJu3akB-68ieceq_bQtalcVpYahYssLGhNLHSe0RuoR8Qc

Działając w nadzwyczajnych okolicznościach – Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się o pilne upowszechnienie w/w Komunikatu w sieci organizacji rzemiosła w celu poinformowania o sytuacji rzemieślników, wskazując jednocześnie na niezbędność podejmowania, przez rzemieślników szkolących uczniów, decyzji uwzględniających bezpieczeństwo młodzieży, która pozostaje w pieczy rzemiosła.

 

 

Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 13.03.2020

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

 

KOMUNIKAT ZRP 12.03.2020

W nawiązaniu do wczorajszego Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości;

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf ), określono czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych;

§ 3.Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym wszystkich typów szkół – polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:

1) w dniach 12 marca 2020r. i 13 marca 2020r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą;

2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;

3) w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020 r.

Jak sama nazwa wskazuje, rozporządzenie nie zamyka całkowicie działalności szkół (m.in. zawodowych, w których dokształcają się młodociani pracownicy), lecz czasowo ogranicza ich funkcjonowanie.

Dlatego w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) znalazły się informacje o możliwości organizacji przez szkolę nauki na odległość z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz dziennika elektronicznego.

Z dzisiejszych komunikatów wiemy, że niektóre szkoły już przygotowały się do tej formy pracy z uczniami. Uczniowie, w okresie wskazanym w w/w rozporządzeniu, mają odnotowywać się w dzienniku elektronicznym i realizować zadania zdalnie przekazywane przez nauczycieli. W ten sposób jest zabezpieczona kontynuacja edukacji w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Zgodnie z w/w komunikatem MEN :

„Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

dziennik elektroniczny;
strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.”

W sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie – młodociani pracownicy w dni tygodnia przeznaczone na realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule on-line w domu.

Uczniowie – młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu).

Należy podkreślić, że powyższe decyzje i rozwiązania, przyjęte przez MEN, podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami, które wymuszają wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.

Odnosząc się do pytań szczegółowych należy wskazać, że przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego nie tworzą indywidualnych ścieżek dla osób z tzw. niepełnosprawnościami. Oczywiście nadzwyczajna sytuacja, wymusza adekwatne podejście do problemu i decyzja pracodawcy powinna to uwzględniać, bo chodzi także o bezpieczeństwo pracodawcy.

Do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Działu IX ustawy Kodeks pracy i nie zgłoszenie się bez adekwatnego dla stosunku pracy powodu może być uznane przez pracodawcę jako nieusprawiedliwiona nieobecność i w ostateczności prowadzić do rozwiązania umowy o pracę.

 

 

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych 11.03.2020

W związku z pytaniami dotyczącymi świadczenia pracy przez młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikami

w okresie zawieszenia zajęć m.in. w szkołach zawodowych, gdzie realizują obowiązek dokształcania teoretycznego, spowodowanego działaniami w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia następujące stanowisko:

1) do rzemieślniczego przygotowania zawodowego (art. 206 ustawy Kodeks pracy) mają zastosowanie przepisy art. 190-205 Kodeksu pracy, co oznacza, ze pracownik młodociany w stosunku do pracodawcy nie jest uczniem lecz pracownikiem, a zakład pracy nie jest traktowany co do zasady jako placówka oświatowa;

2) umowa o pracę określa sposób dokształcania teoretycznego (art. 195 § 1 pkt 3 Kp), przy czym obowiązek w tym zakresie może być realizowany także w formach pozaszkolnych (art. 197 Kp.),

3) pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się (art. 198 Kp).

Mając na uwadze powyższe, jeżeli zajęcia szkolne zostają odwołane, pracownik młodociany powinien świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, z zachowaniem wymagań dotyczących m. in. czasu pracy pracowników młodocianych.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach zamieszczony jest Komunikat Ministerstw Edukacji Narodowej, w którym są 2 punkty dotyczące pracowników młodocianych:

„ ….uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników…”

Przedstawione stanowisko, przygotowane z udziałem prawnika, wynika wprost z zasad prawnych, jednakże ZRP dodatkowo wystąpił z zapytaniem do Głównej Inspekcji Pracy i po uzyskaniu ewentualnie dodatkowych informacji bezzwłocznie je Państwu prześlemy. Przekazując powyższe należy podkreślić wyjątkowość i nadzwyczajność okoliczności (zagrożenie), co skłania do podejmowania indywidualnych decyzji, które leżą w gestii pracodawcy.

 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 05.02.2020r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej Pana Czesława Cekały.  Temat wystawy „Port rybacki”,  zdjęcia robione metodą analogową.

 

*******************************************************************************************************************************************************************************

Zawody potrzebne na rynku pracy- prognozy zapotrzebowania na pracowników – informacje na stronie MEN pod linkiem –

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy–obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

*************************************************************************************************************************************************************************************

SYSTEM- BDO

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.  Niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku.

Na stronie www.bdo.mos.gov.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe

*************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 09.12.2019r. odbyło się posiedzenie Rady Izby.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Dnia 13.11.2019 w Izbie RiPPŚ w Słupsku odbyło się szkolenie przy współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości pn. „Kolejne zmiany podatkowe w trakcie 2019 roku”.

Szkolenie prowadziała Pani Beata Kuśmierek.

**************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 05.10.2019r. odbył się XVII ZJAZD IZBY.
******************************************************************************************************************************************************************************************
W dniu 12.04.2019 w siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środowego w Słupsku odbył się XIX finał Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów zakładów rzemieślniczy – Etap Regionalny „Bezpiecznie od startu”.
Konkurs przeprowadziła Komisja w składzie:
1. Przewodniczący komisji – Henryk Raczek -Państwowa Inspekcja Pracy
2. Członek komisji – Monika Muras – IRiPPŚ w Słupsku

W wyniku eliminacji

I Miejsce zajął – Wojciech Knut – CRR Bytów
II Miejsce zajęła -Alicja Łomża – CRR Słupsk
III Miejsce zajęła – Weronika Iłgowska – PCRR Lębork

**************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 14.03.2019 w Izbie RiPPŚ w Słupsku odbyło się szkolenie „Dokumentacja pracownicza- najnowsze zmiany w przepisach w 2019r., zmiany w Kodeksie Pracy wynikające

z ustawy wdrożeniowej RODO”

*****************************************************************************************************************************************************************************

 Jubileusz 50 lat pracy. 

W dniu 26.02.2019 r.  obchodziliśmy Jubileusz 50 lat pracy naszej koleżanki Marii Błoch.

Prezes Izby Pan Tadeusz Cygert, Prezes Zarządu Pan Zbigniew Szyca i cała załoga Izby składała gratulacje oraz wyrazy uznania z okazji tak pięknego Jubileuszu.

 

*********************************************************************************************************************************************************************************

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Związkiem Rzemiosła Polskiego w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu

Minister Anna Zalewska podpisała porozumienie z ZRP

*************************************************************************************************************************************************************************************

12 kwietnia 2019r  o godz. 11 w salach egzaminacyjnych Izby odbędzie się XIX Regionalny Konkurs wiedzy z zakresu BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, organizowany przy współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Gdańsku 

XIX Edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy

**********************************************************************************************************************************************************************************

13.02.2019  w Izbie odbyło się szkolenie  „Start do zmian na rok podatkowy  2019” organizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości  i Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku. 

*************************************************************************************************************************************************************************************

14.12.2018 Świąteczne posiedzenie Rady i Zarządu Izby.   Wręczenie grawertonu z gratulacjami  dla Pani Krystyny Szymczak z okazji 100 lecia działalności Zakładu Fryzjerskiego w Bytowie.

**************************************************************************************************************************************************************************************

W dniach 06-07.12.2018  w hotelu Piast w Słupsku odbyło się szkolenie dla 26 członków izbowych komisji egzaminacyjnych w ramach projektu Związku Rzemiosła Polskiego „Nowa jakość egzaminów w rzemiośle- etap II”

https://ewr.zrp.pl/#/informacje/biezace-informacje/id/127

**************************************************************************************************************************************************************************************

XVI Zjazd Delegatów Izby odbył się w dniu 06.10.2018
**************************************************************************************************************************************************************************************

23 maja 2018 r.  w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się finał XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”. Organizatorami konkursu są Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Miło nam poinformować, że uczniowie-  reprezentanci zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w PCRiP w Lęborku  Patryk Mielewczyk (uczeń ZUH Moto-Gosz Romana Gosz)  i Weronika Iłgowska ( uczeń Usługowy Zakład Krawiecki Renata Lipińska)  zajęli III miejsce w konkurencji drużynowej.

Patryk Mielewczyk  zajął indywidualnie  VI miejsce.

Uczniów przygotowała Pani Maria Kurowska.

informacje +foto       http://zsmi.pl/patryk-mielewczyk-w-scislej-czolowce-krajowej-konkursu-bhp/

************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 23.05.2018 Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Izbą przeprowadziła  szkolenie dla przedsiębiorców i księgowych  „Przegląd zmian podatkowych”.

Szkolenie przeprowadziła Pani Beata Kuśmierek- doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, wykładowczyni PFP posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Dnia 10.04.2018 w Izbie odbył się XVIII Regionalny Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W konkursie wzięło udział 8 uczniów reprezentantów CRR w Bytowie, CRR w Słupsku, CRR w Kołobrzegu, PCRiP w Lęborku. Komisja konkursowa w składzie: Henryk Raczek- Państwowa Inspekcja Pracy, Bronisław Kisiel- Kuratorium Oświaty, Monika Muras- Izba Rzemieślnicza.
Laureaci konkursu:
I miejsce Patrtyk Mielewczyk Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku
II miejsce Weronika Iłgowska Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku
III miejce Alicja Łomża Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku
Laureaci trzech pierwszych miejsc stanowią reprezentację Izby w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy, który odbędzie się w Warszawie w dniu 23.05.2018.


***********************************************************************************************************************************************************************************************
W dniach 21-22.03.2018r. odbyło się szkolenie dla kandydatów na członków izbowych komisji egzaminacyjnych.
Powołani przez zarząd Izby kandydaci zostali rekomendowani przez zarządy organizacji cechowych.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele zgłoszeni przez wszystkie cechy zrzeszone w Izbie. Szkolenie przeprowadzili: dr Robert Parol, Katarzyna Praszczak, Katarzyna Jaskólska.

Po ukończeniu szkolenia Prezes Izby Pan Tadeusz Cygert oraz Prezes Zarządu Izby Pan Zbigniew Szyca dokonywali uroczystego wręczenia nominacji.

Przy izbie na kadencję w latach 2018-2023 powołano 42 komisje egzaminacyjne.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Obchody patrona wejherowskiego Rzemiosła św. Józefa 19.03.2018r. 

Udział wzięli Prezes Izby RiPPŚ w Słupsku Tadeusz Cygert, członek zarządu Izby Roman Chmielecki.

*********************************************************************************************************************************************************************************

REGIONALNY KONKURS FRYZJERSKI UCZNIÓW RZEMIOSŁA
11 marca 2018 w odbył się w Słupsku etap regionalny konkursu fryzjerskiego dla uczniów rzemiosła.
http://www.gp24.pl/wiadomosci/slupsk/a/mlodzi-fryzjerzy-pokazali-swoje-umiejetnosci-podczas-konkursu-w-slupsku,12998566/

reportaż         http://www.tv-slupsk.pl/wiadomosci/880,konkurs-fryzjerski
*************************************************************************************************************************************************************************************************
28.11.2017
XV Zjazd Delegatów Izby


od lewej Prezes Zarządu Izby Zbigniew Szyca, członek Zarządu Izby Jarosław Gawin, nowowybrany Przewodniczący Rady Izby Tadeusz Cygert, Delegat Spółdzielni Rzemieślniczej NOVENA w Człuchowie Dariusz Odalanowski, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku Roman Hennig, ustępujący Przewodniczący Rady Izby Jan Gański.

Przewodniczący Zjazdu Jarosław Gawin, nowowybrany Przewodniczący Rady Izby Tadeusz CygertEWR


Dnia 31.03.2017  odbył się w Izbie Etap Regionalny XVII Edycji
 Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy 
dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od Startu".
Wyniki eliminacji:
I Miejsce zajęła Sylwia Różek- CRR Bytów
II Miejsce Milena Gliszczyńska - CRR Koszalin
III Miejsce Karolina Gierszewska  - CRR Bytów


received_10203018018648662received_10203018019208676

Izba RiPPŚ w Słupsku zaprasza na wystawę  fotograficzną Pana Czesława Cekały „Zapomniane kadry” do Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku (Baszta Czarownic) ul.F.Nullo.  Wystawę można oglądać od 24 marca do 2 kwietnia 2017r. Pan Czesław Cekała, pasjonat fotografii jest członkiem Izbowej komisji egzaminacyjnej w zawodzie „fotograf”.

20170323_164542

20170323_170924_Burst02

 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 

Szkoły Branżowej „RZEMIOSŁO” w Słupsku.

Szkoła powstaje przy Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku i rozpoczyna naukę w zawodach rzemieślniczych od 01.09.2017r.
Szczegóły oferty na stronie szkoły  http://www.rzemioslo.edu.pl/
 

13 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw – pod poz.89  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017


feProjekty UE 2.2. POWERue


plakat_EKZ


26.04.2016 Zjazd Delegatów Izby


Informujemy, że od dnia 12.04.2016 w Izbie powołano komisję egzaminacyjną w zawodzie „kucharz”


Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Instytut Badań Ekonomicznych  we współpracy ze ZRP pn. Historia rzemiosła.

https://drive.google.com/file/d/0B0O1Cwl-E3c4NGxINUZnV1FpLWc/view?pref=2&pli=1


W dniu 6 maja 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, odbyła się konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, pt.: „Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki”. 

Tematyka konferencji obejmowała prezentację dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego, które pozytywnie oddziałując na sytuację na rynku pracy przyczyniają się do tworzenia wzrostu gospodarczego.

Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/node/2379911.12.2014  Prezes Izby Jan Gański oraz Prezes Zarządu Izby Zbigniew Szyca złożyli gratulacje nowo wybranemu Prezydentowi  Słupska Panu Robertowi Biedroniowi

wizyta-11.12.201450 wizyta11.12.2014 50

One thought on “Izba – Strona Główna

 1. […] credit card baccarat […]