***************************************************************************

Nowe wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego oraz terminy składania dokumentów w 2022 roku

Wniosek do egzaminu czeladniczego dla uczniów III klasy szkoły branżowej zatrudnionych u pracodawcy rzemieślnika w celu praktycznej nauki zawodu

wniosek do pobrania http://rzemioslo.slupsk.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wniosek-CZEL-uczniowe-SZKOLNI-od-2022r-4.doc

Wnioski uczniów III klasy szkoły branżowej należy składać za pośrednictwem cechu do Izby w terminie do dnia 01.03.2022.

pozostali kandydaci nauka pozaszkolna i osoby dorosłe z wolnego naboru

wniosek do pobrania http://rzemioslo.slupsk.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wniosek-CZEL-nie-dotyczy-mlodoc-od-2022r-2.doc

Kandydaci dokształcający się w systemie pozaszkolnym (kurs) składają dokumenty nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika

********************************************************************************

Dotknij, aby aktywować, albo zamknij tryb pełnoekranowy
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2022 składamy wszystkim najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

***************************************************************************
W dniu 17.12.2021r. odbyło się I Posiedzenie Rady Izby wybranej na nową kadencję. W obradach uczestniczył
także zarząd Izby.
Podczas posiedzenia Rady, Przewodniczący Rady
Pan Jan Gański oraz nowo wybrani członkowie rady złożyli ślubowanie.
Zastępcą Przewodniczącego Rady został wybrany Pan
Tadeusz Cygert, Sekretarzem Rady został wybrany Pan Jarosław Marczyński.
 

***********************************************************************
    Izba RiPPŚ w Słupsku w dniu 09.12.2021r. zorganizowała spotkanie informacyjne dla cechów,
 w związku z obowiązywaniem od 2022r. art.44q ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz.1327 ze zm.).
Wchodzący w życie przepis warunkuje ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania
przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, 
jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u  
pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu czeladniczego uczeń powtarza ostatnią 
klasę swojej szkoły. 
 W spotkaniu udział wzięło 12 przedstawicieli cechów rzemiosł oraz Dyrektor Szkoły Branżowej I Stopnia
 RZEMIOSŁO w Słupsku.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Pan Zbigniew Szyca.
Gościem pierwszej części spotkania była Pani Anna Boba- Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy
 w Słupsku, która udzieliła informacji na pytania związane z zatrudnianiem młodocianych pracowników m.in.
 prowadzenia prawidłowej dokumentacji, zasad udzielania
 urlopów, wynagrodzenia dla młodocianych pracowników, odzieży roboczej, zamknięcia zakładu w związku 
z odbywaniem kwarantanny przez pracodawcę w związku COVID-19. 
Druga część spotkania przeprowadzona została przez pracowników Wydziału Oświaty Izby- Katarzynę Praszczak 
i Katarzynę Jaskólską.
Spotkanie przeprowadzono w oparciu o materiały przekazane przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz ustalenia 
zawarte w Uchwale nr 10 Zarządu ZRP z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie przygotowań i sposobu organizacji 
w 2022r. egzaminów czeladniczych dla uczniów branżowych szkół I stopnia przez izby rzemieślnicze i ich
komisje egzaminacyjne oraz z udziałem cechów sprawujących z upoważnienia izb rzemieślniczych nadzór przebiegu
przygotowania zawodowego w rzemiośle.
Proponowane terminy harmonogramu sesji egzaminacyjnych dla młodocianych pracowników - 
uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia wzbudziły wiele pytań i kontrowersji. W 2022 r. izby
rzemieślnicze muszą organizować i ustalać  terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie  
szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia
rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się zwykle   w przedziale  czasowym od 15 do 20 czerwca. 
Zgłaszane podczas spotkania uwagi i problemy będą przedstawione na Radzie Izby w dniu 17.12 br. oraz 
przekazane do Związku Rzemiosła Polskiego. 

*************************************************************************
W dniu 27.11.2021r. w sali konferencyjnej Hotelu "Szlak Bursztynowy" w Jarosławcu odbył się
XVIII Zjazd Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.
Przewodniczącym Rady Izby na nową kadencję w latach 2021-2025 został wybrany Pan Jan Gański.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Pan Wojciech Cyrzan.
Delegatami na Kongres Rzemiosła Polskiego do 2025 roku zostali wybrani: Pan Tadeusz Cygert 
oraz Pan Roman Hennig.
Przewodniczącym Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego został wybrany Pan Jarosław Marczyński.
 
   
*********************************************************************************
Izba RiPPŚ w Słupsku otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła 
na lata 2021–2030 na realizację zadania
 publicznego pt. „Rozwój potencjału organizacyjnego Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego” 
w ramach którego zostało zakupione oprogramowanie MERLIN oraz materiały promocyjne.
           
            
       Mazowiecka Izba otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
         01.10.2021 
********************************************************************
W związku ze zmianą przepisów w art.44q ustawy o systemie oświaty, sesje egzaminacyjne dla młodocianych 
pracowników uczniów III klas szkół branżowych 
pierwszego stopnia w 2022 roku ulegną zmianie organizacyjnej.

W roku 2022 termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla młodocianych pracowników 
kończących naukę w branżowej szkole I stopnia będzie obowiązywał od 15.01.2022r. do 15.03.2022r. 
Wnioski będą składane tak jak dotychczas za pośrednictwem cechu, który sprawuje nadzór 
nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
Nowe formularze wniosków o dopuszczenie do 
egzaminu czeladniczego oraz dalsze komunikaty będą upowszechnione w późniejszym terminie.
******************************************************************************************************
Szanowni Państwo!

W ramach nawiązanej współpracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku organizuje bezpłatne szkolenie,
 które odbędzie się w dniu 15 września 2021 r.
 o godzinie 10.00 za pomocą komunikatora Skype. 

Temat szkolenia: Pracownicze Plany Kapitałowe w ujęciu pracowniczym. PPK w aspekcie kontroli PIP.

Prelegenci: Krzysztof Słomiński (PFR Portal PPK sp. z o.o.),
 Pani Alina Piechocińska - Birula (starszy inspektor pracy, specjalista OIP Gdańsk).

Poniżej link do szkolenia: 
https://join.skype.com/H939yuqyer3F
**********************************************************************************************
Składanie wniosków do egzaminu czeladniczego młodocianych pracowników w 2021 roku

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
 2. zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu ( na zaświadczeniu obowiązkowo pieczęć cechu)  
 3.  kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 4.  kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu nauki ( w przypadku systemu pozaszkolnego kopia zaświadczenia ukończenia kursu i kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej)
 5. 1 zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)
 6.  kopia dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty egzaminacyjnej na konto izby   723,80 zł ( w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zdającego oraz NIP zakładu)
 • w przypadku nauki zawodu u kilku pracodawców należy wykazać  dokumenty za cały okres nauki
 • oryginały dokumentów  należy przedłożyć w cechu do uwierzytelnienia
 • adresy cechów:

1. Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku tel/fax 59- 842 43 60
76-200 Słupsk, ul. Kowalska 1

2. Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku tel/fax 59- 862 18 56
84-300 Lębork, ul. Plac Pokoju 6

3. Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie tel/fax 59- 822 33 32
77-100 Bytów, ul. Mierosławskiego 12

4. Cech Rzemiosł Różnych w Człuchowie tel/fax 59-834 32 03
77-300 Człuchów, ul. Plantowa 2

5. Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie tel. 94- 340 43 45
75-557 Koszalin, ul. Moniuszki 2

6. Cech Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu tel/fax 94- 352 22 02
78-100 Kołobrzeg, ul. Dubois 29

7. Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinku tel/fax 94- 374 38 44
78-400 Szczecinek, ul. Kard. Wyszyńskiego 25

8. Cech Rzemiosł Różnych w Białogardzie tel. 94- 312 43 06
78-200 Białogard, ul. W. Polskiego 53

więcej informacji: wydział oświaty Izby tel. 59/ 842 64 28 , 59/ 842 60 04

*****************************************************************************************

Startuje konkurs Polski Inkubator Rzemiosła od 21.07.2021 do 11.08.2021

Program Polski Inkubator Rzemiosła – startuje konkurs! – Narodowy Instytut Wolności</php> (niw.gov.pl)

**********************************************************************************

#ProjektDostępność

Zapraszamy do udziału! To w 100% dofinansowany projekt, który obejmuje szkolenie i doradztwo z zakresu

 • dostępności,
 • projektowania uniwersalnego,
 • Design Thinking,
 • TRIZ.

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów i usług może korzystać jak największa liczba osób. Nauczymy uczestników projektu, jak jej dostarczać. Podczas doradztwa będziemy pracować nad konkretnymi produktami/usługami Państwa firmy. Konsultanci w projekcie to najlepsi krajowi eksperci TRIZ (z doświadczeniem międzynarodowym) – to ogromna szansa na przełomowe pomysły i innowacje!

Uwaga: Do udziału w projekcie można zgłosić dowolną liczbę uczestników. Nie ma też ograniczeń co do wielkości firmy – zapraszamy duże firmy, jak i MŚP.

Więcej informacji dla zainteresowanych – kontakt mailowy: apolak@oditk.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.oditk.eu/projekty/dostep-do-wiedzy-kluczem-do-zwiekszenia-dostepnosci

**********************************************************************************************

Weszło w życie Zarządzenie nr 34 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw organizacji i realizacji przygotowania zawodowego pracownika młodocianego.

2021 – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (mrpit.gov.pl)

****************************************************************************************************************************

Porozumienie zawarte pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku a Zarządem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego

Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 06 maja 2021 roku pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku a Zarządem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, przedstawiciel OIP główny specjalista Joanna Drawnel – Jankowska, będzie udzielała porad z zakresu prawnej ochrony pracy. Dyżur telefoniczny będzie się odbywał w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 506-049-357.

*******************************************************************************************************************

Komunikat MEN z 22.04.2021

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

więcej informacji pod linkiem:

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

****************************************************************************

Od dnia 19.04.2021r. uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia wracają na naukę praktyczną do zakładów rzemieślniczych.

Komunikat MEN- zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia.

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

******************************************************************************************************

Zmiany w kształceniu zawodowym od 29 marca do 11 kwietnia 2021

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

https://www.kuratorium.gda.pl/od-29-marca-do-11-kwietnia-zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy/

************************************************************************************************

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Alfreda Grosmana, wieloletniego Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie tapicer.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 19.02.2021r.

godz. 11,30 msza w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku

godz.12,50 wystawienie Kaplica na Starym Cmentarzu w Słupsku

godz.13,20 wyprowadzenie

************************************************************************************************************************************************

Przypominamy o możliwości zamieszczenia kwalifikacji czeladniczych i mistrzowskich w CEiDG.

Wypełniony wniosek o wpis należy dostarczyć do Izby. Za wpis nie pobiera się opłaty.

https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/10/Wzrp.pl/…/Wniosek-o-wpis-kwalifikacji-zawodowych-do-Centralnej-Ewidencji-i-Informacji-o-Działalności-Gospodarczej-wersja-bez-logo.pdfniosek-o-wpis-kwalifikacji-zawodowych-do-Centralnej-Ewidencji-i-Informacji-o-Dzia%C5%82alno%C5%9Bci-Gospodarczej-wersja-bez-logo.pdf

************************************************************************************************************************************************************************************

UWAGA !  od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyczną  naukę zawodu u pracodawców – rzemieślników.

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu | Związek Rzemiosła Polskiego (zrp.pl)

**************************************************************************************************************************************************************************************

24 listopada br. Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego podjęło decyzję o powołaniu Rzemieślniczego Sztabu Kryzysowego.

Powołany Rzemieślniczy Sztab Kryzysowy będzie pracować nad łagodzeniem skutków gospodarczych COVID-19 wśród rzemieślników oraz będzie pomagać rzemieślnikom.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Najnowsze wytyczne MEN w związku z COVID-19

Przedłużenie okresu zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

                  od dnia 9 listopada br. do dnia 29 listopada 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

*************************************************************************************************************************************************************************************

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

***********************************************************************************************************************************************************************************

Kwalifikacje czeladnicze i mistrzowskie w CEiDG.

Od 1.10.2020 z godnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:
uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Korzyści wynikające z wpisania kwalifikacji czeladnika i mistrza do CEIDG.
Ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Łatwość wyszukania przedsiębiorców – rzemieślników.
Powszechny dostęp do informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorców kwalifikacji.
Promocja rzemiosła i rzemieślników.

Od 01.10.2020 Izba po zdanym egzaminie czeladniczym oraz mistrzowskim w ciągu 14 dni wpisuje kwalifikacje przedsiębiorcy do CEiDG.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali tytuł czeladnika, mistrza w zawodzie przed dniem 01.10.2020 muszą złożyć wniosek w Izbie w której uzyskali tytuły czeladnika czy mistrza.

wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych  do CEIDG

Więcej informacji na stronie ZRP https://zrp.pl/rzemieslnicze-kwalifikacje-zawodowe-od-dzis-w-ceidg/

*********************************************************************************************************************************************************************************

Informacja ZRP dot. młodocianych pracowników

W związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawie „odmrożenia” , od najbliższego poniedziałku, m.in. działalności salonów fryzjerskich – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że fakt uruchomienia usług fryzjerskich nie zmienia sytuacji uczniów młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego:

Uczniowie młodociani pracownicy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w terminie o 24 maja br. ustawowo są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Jednocześnie przekazujemy, że resort pracy (pismo z dnia 30.04.2020 r. znak: DPR.III.0211.56.2020.JFa) potwierdził, że w okresie tego zwolnienia pracodawca może, ale nie musi wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, w związku z ustawowym zwolnieniem. Jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie i ma podpisana umowę o refundację to będzie mógł skorzystać z refundacji wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.

15.05.2020

**************************************************************************************************************************************************************************************

SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ubiegłym tygodniu przekazał opinię odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach wychodząc z logicznego uzasadnienia, że osoba która ukończyła 18 lat może podjąć decyzję o powrocie do realizacji programu praktycznej nauki zawodu, w okresie ustalonego przez ministra edukacji zawieszenia niektórych funkcjonalności placówek oświaty.

Zespół Oświaty wypowiedział się iż. art.15f ustawy „tarcza1” określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych, ale formalnie takiego rozwiązania nie potwierdził resort pracy.

ZRP zgłosił ten problem do rozstrzygnięcia, niemniej oczekując na jednoznaczne stanowisko jest zmuszony wycofać upowszechnioną opinię w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy.

Jednocześnie przekazujemy, że resort pracy (pismo z dnia 30.04.2020 r. znak: DPR.III.0211.56.2020.JFa) potwierdził, że art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) zmieniająca ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 i 567) – nie nakłada na pracodawcę obowiązku wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z ustanowionym w tym przepisie zwolnieniem od obowiązku jej świadczenia.

Zgodnie bowiem z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Art. 15f. w/w ustawy, nie przewiduje zachowania przez młodocianego pracownika prawa do wynagrodzenia, a pracodawca jedynie może je wypłacić, także za okres nie świadczenia pracy.

20.05.2020

************************************************************************************************************************************************************************************

Wystąpienie  Związku Rzemiosła Polskiego do Premiera

NO-I/2020 Warszawa, 2 kwietnia 2020 r.
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze,
W związku z trwającymi pracami Rządu nad pilnymi modyfikacjami tzw. Tarczy-antykryzysowej-1, Związek Rzemiosła Polskiego w imieniu pracodawców rzemieślników, w tym szkolących uczniów na podstawie zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zwraca się z następującymi wnioskami:
1) Niezbędna jest modyfikacja zapisu art. 31zo. – w taki sposób, aby do określonej liczby „do 10 ubezpieczonych” nie wliczać młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego.
Zapis ustawy powinien jednoznacznie z limitu „..nie mniej niż 10 ubezpieczonych..” wyłączyć ubezpieczonych z tytułu zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego.
Ostatecznie w art.31zo. ust.1 wprowadzono, zapis o zwolnieniu z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek za okres 3 miesięcy, a wnioskodawcą może być płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. W limicie tym po pierwsze nie uwzględnia się faktycznej liczby pełnych etatów i po drugie nie wyłączono ubezpieczonych – młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, czyli uczniów szkół branżowych, którzy u pracodawców rzemieślników realizują praktyczną część nauki zawodu.
Przedsiębiorcy rzemieślnicy w przeważającej części usługodawcy, działają jako mikro przedsiębiorcy i zatrudniają kilku uczniów-młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, nie tracąc przy tym statusu mikro przedsiębiorcy, bowiem zgodnie z definicją mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, do limitu zatrudnionych, nie zalicza się pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe. Dlatego zapis art.31 zo. ust.1 eliminuje z możliwości uzyskania przedmiotowego zwolnienia pracodawców, którzy przekraczają liczbę „poniżej 10 ubezpieczonych” z powodu wliczania do niej także młodocianych pracowników. Rzemieślnicy słusznie uważają to za krzywdzące i apelują o pilne modyfikacje tego artykułu, bowiem fakt podjęcia się szkolenia zawodowego pozbawia ich możliwości skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek, które stanowi istotny rodzaj wsparcia ich działalności i utrzymanie nie tylko miejsc pracy, ale także miejsc nauki zawodu.
Jednocześnie, zwracamy uwagę, że serwis www.gov.pl wprowadza w błąd mikroprzedsiębiorców – patrz: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem podając następującą informację: „zwolnienie mikrofirm, które na 29 lutego br. zatrudniały do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać z niego mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie”.
2) W odniesieniu do Art. 15f – o powrót do rozważenia i rozwiązania następujących  kwestii:
a) Z uwagi na nieprzewidywalny czas trwania epidemii i ryzyko niezrealizowania  programu nauki zwodu w pierwotnie planowanych ramach czasowych w warunkach  przedłużającego się stanu zawieszenia niektórych funkcji szkół i obowiązkowego  zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy – niezbędne są
zmiany w ustawie kodeks pracy, polegające na ustaleniu, iż w roku 2020 ze względu  na zaistniałą sytuację, młodociani będą mieli prawo do urlopu wypoczynkowego
w liczbie dni, jaka wynika z kodeksu pracy, a urlop bezpłatny pracodawca będzie   mógł udzielać na warunkach fakultatywnych. W obowiązujących przepisach pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego w wymiarze do dwóch miesięcy w  okresie wakacji letnich. Resort edukacji planuje przedłużenie zajęć w szkołach, a więc
ta regulacja będzie spójna z tymi decyzjami, a pracodawcy będą mieli szansę na   zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu.
b) Konieczne jest wprowadzenie przepisu odnoszącego się do kwestii związanych  z prawem pracodawcy do uzyskania dofinansowania kosztów związanych z realizacją
nauki zawodu lub przyuczenia, tak aby pracodawca zachował prawo do   dofinansowania za pełny okres nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania
określonej pracy, ustalony w umowie o pracę, bez wyłączenia okresu, na który  ustalono zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia
pracy. /Kwestie dofinansowania kosztów wyszkolenia ucznia-młodocianego pracownika, w tym  dotyczące wnioskowania o dofinansowanie kosztów wyszkolenia ucznia uregulowane są w
Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287,1680, 1681, 1818, 2197, 2248.)/
3) Odnośnie do Art. 15zzd. 3. podtrzymujemy opinię, że kwota pożyczki w wysokości 5  tys. zł będzie niestety pomocą symboliczną. Nie uratuje firm w poważnych kłopotach,
nawet jednoosobowych. Proponujemy zwiększenie tej kwoty trzykrotnie do 15.000 zł.   Przedstawiając powyższe liczymy na pilne podjęcie sprawy i uwzględnienie powyższych
wniosków a tym samym pilne wprowadzenie rozwiązań warunkujących utrzymania miejsc  pracy i nauki zawodu.

                                                                                       Z wyrazami szacunku,
Prezes
Jan Gogolewski

**************************************************************************************************************************************************************************************

Apel do władz pomorskich przedsiębiorców.

W piętek 20 marca Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców wystosował dwa wspólne oświadczenia.

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/sztab-kryzysowy-pomorskich-przedsiebiorcow-potrzebne-pilne-wsparcie-apel,a,167079

https://www.prawo.pl/biznes/apel-przedsiebiorcow-o-zaniechanie-poboru-skladek-i-oplat,498866.html

*************************************************************************************************************************************************************************************************
W videokonferencjach Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców  Izbę RiPPŚ w Słupsku reprezentuje Prezes Zarządu Zbigniew Szyca.

Poniżej link wspólnego  oświadczenia organizacji pracodawców woj. pomorskiego

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/organizacje-pracodawcow-z-pomorza-kryzys-wymaga-pilnych-dzialan-wladz-centralnych-i-samorzadow-apel,a,166846
20.03.2020
****************************************************************************************************************************************************************************
Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego tzw. tarczy antykryzysowej

Związek Rzemiosła Polskiego podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w Apelu z 16 marca 2020 roku, że równie ważna jak zdrowie i dobrostan całego społeczeństwa jest kondycja gospodarki, a tym samym pilne wdrożenie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Niezmiennie apelujemy także do decydentów, aby przyjmowane rozwiązania były na miarę małych firm, w tym rzemieślniczych.

Więcej:https://bit.ly/2xVnEII
**********************************************************************************************************************************************************************************
Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla zakładów pracy.

Więcej:https://bit.ly/2WyTeX9

*********************************************************************************************************************************************************************************

PIP: Praca zdalna – przeciwdziałanie COVID-19

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy umożliwiających powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19, Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada na najczęściej zadawane pytania:

Więcej: https://bit.ly/2x3iTMI

**********************************************************************************************************************************************************************************

Apel Związku Rzemiosła Polskiego o instrumenty wsparcia na miarę mikro i małych firm rzemieślniczych

W związku z rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym i wdrażanymi rozwiązaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, Związek Rzemiosła Polskiego zwraca uwagę na kluczowe dla firm rzemieślniczych w tej sytuacji kwestie.

Więcej: https://bit.ly/3d5npel

**********************************************************************************************************************************************************************************

APEL SPECJALNY
Szanowni Pracodawcy
Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników.
W związku z epidemią koronawirusa w ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.
W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.
W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.
Dodatkowo przekazaliśmy Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej, wydany i upowszechniony w dniu 13 marca 2020 r. zawierający zalecenie, aby zwolnić pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Jako organizacja rzemiosła, świadomie wykonująca funkcje pieczy nad młodzieżą uczącą się zawodu w rzemiośle, rekomendujemy uwzględnienie tych zaleceń.
Apelujemy do wszystkich pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji.
Związek Rzemiosła Polskiego
Warszawa, 16 marca 2020 r.

 

 

KOMUNIKAT ZRP  13.03.2020

W nawiązaniu do 2 Komunikatów w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych pracowników, o treści:

„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych?fbclid=IwAR0SNSrajakYynJu3akB-68ieceq_bQtalcVpYahYssLGhNLHSe0RuoR8Qc

Działając w nadzwyczajnych okolicznościach – Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się o pilne upowszechnienie w/w Komunikatu w sieci organizacji rzemiosła w celu poinformowania o sytuacji rzemieślników, wskazując jednocześnie na niezbędność podejmowania, przez rzemieślników szkolących uczniów, decyzji uwzględniających bezpieczeństwo młodzieży, która pozostaje w pieczy rzemiosła.

 

 

Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 13.03.2020

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

 

KOMUNIKAT ZRP 12.03.2020

W nawiązaniu do wczorajszego Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości;

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf ), określono czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych;

§ 3.Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym wszystkich typów szkół – polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:

1) w dniach 12 marca 2020r. i 13 marca 2020r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą;

2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;

3) w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020 r.

Jak sama nazwa wskazuje, rozporządzenie nie zamyka całkowicie działalności szkół (m.in. zawodowych, w których dokształcają się młodociani pracownicy), lecz czasowo ogranicza ich funkcjonowanie.

Dlatego w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) znalazły się informacje o możliwości organizacji przez szkolę nauki na odległość z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz dziennika elektronicznego.

Z dzisiejszych komunikatów wiemy, że niektóre szkoły już przygotowały się do tej formy pracy z uczniami. Uczniowie, w okresie wskazanym w w/w rozporządzeniu, mają odnotowywać się w dzienniku elektronicznym i realizować zadania zdalnie przekazywane przez nauczycieli. W ten sposób jest zabezpieczona kontynuacja edukacji w zakresie poszczególnych przedmiotów.

Zgodnie z w/w komunikatem MEN :

„Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

dziennik elektroniczny;
strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.”

W sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie – młodociani pracownicy w dni tygodnia przeznaczone na realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule on-line w domu.

Uczniowie – młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu).

Należy podkreślić, że powyższe decyzje i rozwiązania, przyjęte przez MEN, podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami, które wymuszają wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.

Odnosząc się do pytań szczegółowych należy wskazać, że przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego nie tworzą indywidualnych ścieżek dla osób z tzw. niepełnosprawnościami. Oczywiście nadzwyczajna sytuacja, wymusza adekwatne podejście do problemu i decyzja pracodawcy powinna to uwzględniać, bo chodzi także o bezpieczeństwo pracodawcy.

Do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Działu IX ustawy Kodeks pracy i nie zgłoszenie się bez adekwatnego dla stosunku pracy powodu może być uznane przez pracodawcę jako nieusprawiedliwiona nieobecność i w ostateczności prowadzić do rozwiązania umowy o pracę.

 

 

Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych 11.03.2020

W związku z pytaniami dotyczącymi świadczenia pracy przez młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikami

w okresie zawieszenia zajęć m.in. w szkołach zawodowych, gdzie realizują obowiązek dokształcania teoretycznego, spowodowanego działaniami w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia następujące stanowisko:

1) do rzemieślniczego przygotowania zawodowego (art. 206 ustawy Kodeks pracy) mają zastosowanie przepisy art. 190-205 Kodeksu pracy, co oznacza, ze pracownik młodociany w stosunku do pracodawcy nie jest uczniem lecz pracownikiem, a zakład pracy nie jest traktowany co do zasady jako placówka oświatowa;

2) umowa o pracę określa sposób dokształcania teoretycznego (art. 195 § 1 pkt 3 Kp), przy czym obowiązek w tym zakresie może być realizowany także w formach pozaszkolnych (art. 197 Kp.),

3) pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się (art. 198 Kp).

Mając na uwadze powyższe, jeżeli zajęcia szkolne zostają odwołane, pracownik młodociany powinien świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, z zachowaniem wymagań dotyczących m. in. czasu pracy pracowników młodocianych.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach zamieszczony jest Komunikat Ministerstw Edukacji Narodowej, w którym są 2 punkty dotyczące pracowników młodocianych:

„ ….uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników…”

Przedstawione stanowisko, przygotowane z udziałem prawnika, wynika wprost z zasad prawnych, jednakże ZRP dodatkowo wystąpił z zapytaniem do Głównej Inspekcji Pracy i po uzyskaniu ewentualnie dodatkowych informacji bezzwłocznie je Państwu prześlemy. Przekazując powyższe należy podkreślić wyjątkowość i nadzwyczajność okoliczności (zagrożenie), co skłania do podejmowania indywidualnych decyzji, które leżą w gestii pracodawcy.

 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 05.02.2020r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej Pana Czesława Cekały.  Temat wystawy „Port rybacki”,  zdjęcia robione metodą analogową.

 

*******************************************************************************************************************************************************************************

Zawody potrzebne na rynku pracy- prognozy zapotrzebowania na pracowników – informacje na stronie MEN pod linkiem –

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy–obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

*************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 09.12.2019r. odbyło się posiedzenie Rady Izby.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Dnia 13.11.2019 w Izbie RiPPŚ w Słupsku odbyło się szkolenie przy współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości pn. „Kolejne zmiany podatkowe w trakcie 2019 roku”.

Szkolenie prowadziała Pani Beata Kuśmierek.

**************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 05.10.2019r. odbył się XVII ZJAZD IZBY.
******************************************************************************************************************************************************************************************
W dniu 12.04.2019 w siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środowego w Słupsku odbył się XIX finał Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów zakładów rzemieślniczy – Etap Regionalny „Bezpiecznie od startu”.
Konkurs przeprowadziła Komisja w składzie:
1. Przewodniczący komisji – Henryk Raczek -Państwowa Inspekcja Pracy
2. Członek komisji – Monika Muras – IRiPPŚ w Słupsku

W wyniku eliminacji

I Miejsce zajął – Wojciech Knut – CRR Bytów
II Miejsce zajęła -Alicja Łomża – CRR Słupsk
III Miejsce zajęła – Weronika Iłgowska – PCRR Lębork

**************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 14.03.2019 w Izbie RiPPŚ w Słupsku odbyło się szkolenie „Dokumentacja pracownicza- najnowsze zmiany w przepisach w 2019r., zmiany w Kodeksie Pracy wynikające

z ustawy wdrożeniowej RODO”

*****************************************************************************************************************************************************************************

 Jubileusz 50 lat pracy. 

W dniu 26.02.2019 r.  obchodziliśmy Jubileusz 50 lat pracy naszej koleżanki Marii Błoch.

Prezes Izby Pan Tadeusz Cygert, Prezes Zarządu Pan Zbigniew Szyca i cała załoga Izby składała gratulacje oraz wyrazy uznania z okazji tak pięknego Jubileuszu.

 

*********************************************************************************************************************************************************************************

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Związkiem Rzemiosła Polskiego w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu

Minister Anna Zalewska podpisała porozumienie z ZRP

*************************************************************************************************************************************************************************************

12 kwietnia 2019r  o godz. 11 w salach egzaminacyjnych Izby odbędzie się XIX Regionalny Konkurs wiedzy z zakresu BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, organizowany przy współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Gdańsku 

XIX Edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy

**********************************************************************************************************************************************************************************

13.02.2019  w Izbie odbyło się szkolenie  „Start do zmian na rok podatkowy  2019” organizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości  i Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku. 

*************************************************************************************************************************************************************************************

14.12.2018 Świąteczne posiedzenie Rady i Zarządu Izby.   Wręczenie grawertonu z gratulacjami  dla Pani Krystyny Szymczak z okazji 100 lecia działalności Zakładu Fryzjerskiego w Bytowie.

**************************************************************************************************************************************************************************************

W dniach 06-07.12.2018  w hotelu Piast w Słupsku odbyło się szkolenie dla 26 członków izbowych komisji egzaminacyjnych w ramach projektu Związku Rzemiosła Polskiego „Nowa jakość egzaminów w rzemiośle- etap II”

https://ewr.zrp.pl/#/informacje/biezace-informacje/id/127

**************************************************************************************************************************************************************************************

XVI Zjazd Delegatów Izby odbył się w dniu 06.10.2018
**************************************************************************************************************************************************************************************

23 maja 2018 r.  w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się finał XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”. Organizatorami konkursu są Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Miło nam poinformować, że uczniowie-  reprezentanci zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w PCRiP w Lęborku  Patryk Mielewczyk (uczeń ZUH Moto-Gosz Romana Gosz)  i Weronika Iłgowska ( uczeń Usługowy Zakład Krawiecki Renata Lipińska)  zajęli III miejsce w konkurencji drużynowej.

Patryk Mielewczyk  zajął indywidualnie  VI miejsce.

Uczniów przygotowała Pani Maria Kurowska.

informacje +foto       http://zsmi.pl/patryk-mielewczyk-w-scislej-czolowce-krajowej-konkursu-bhp/

************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 23.05.2018 Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Izbą przeprowadziła  szkolenie dla przedsiębiorców i księgowych  „Przegląd zmian podatkowych”.

Szkolenie przeprowadziła Pani Beata Kuśmierek- doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, wykładowczyni PFP posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Dnia 10.04.2018 w Izbie odbył się XVIII Regionalny Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W konkursie wzięło udział 8 uczniów reprezentantów CRR w Bytowie, CRR w Słupsku, CRR w Kołobrzegu, PCRiP w Lęborku. Komisja konkursowa w składzie: Henryk Raczek- Państwowa Inspekcja Pracy, Bronisław Kisiel- Kuratorium Oświaty, Monika Muras- Izba Rzemieślnicza.
Laureaci konkursu:
I miejsce Patrtyk Mielewczyk Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku
II miejsce Weronika Iłgowska Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku
III miejce Alicja Łomża Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku
Laureaci trzech pierwszych miejsc stanowią reprezentację Izby w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy, który odbędzie się w Warszawie w dniu 23.05.2018.


***********************************************************************************************************************************************************************************************
W dniach 21-22.03.2018r. odbyło się szkolenie dla kandydatów na członków izbowych komisji egzaminacyjnych.
Powołani przez zarząd Izby kandydaci zostali rekomendowani przez zarządy organizacji cechowych.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele zgłoszeni przez wszystkie cechy zrzeszone w Izbie. Szkolenie przeprowadzili: dr Robert Parol, Katarzyna Praszczak, Katarzyna Jaskólska.

Po ukończeniu szkolenia Prezes Izby Pan Tadeusz Cygert oraz Prezes Zarządu Izby Pan Zbigniew Szyca dokonywali uroczystego wręczenia nominacji.

Przy izbie na kadencję w latach 2018-2023 powołano 42 komisje egzaminacyjne.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Obchody patrona wejherowskiego Rzemiosła św. Józefa 19.03.2018r. 

Udział wzięli Prezes Izby RiPPŚ w Słupsku Tadeusz Cygert, członek zarządu Izby Roman Chmielecki.

*********************************************************************************************************************************************************************************

REGIONALNY KONKURS FRYZJERSKI UCZNIÓW RZEMIOSŁA
11 marca 2018 w odbył się w Słupsku etap regionalny konkursu fryzjerskiego dla uczniów rzemiosła.
http://www.gp24.pl/wiadomosci/slupsk/a/mlodzi-fryzjerzy-pokazali-swoje-umiejetnosci-podczas-konkursu-w-slupsku,12998566/

reportaż         http://www.tv-slupsk.pl/wiadomosci/880,konkurs-fryzjerski
*************************************************************************************************************************************************************************************************
28.11.2017
XV Zjazd Delegatów Izby


od lewej Prezes Zarządu Izby Zbigniew Szyca, członek Zarządu Izby Jarosław Gawin, nowowybrany Przewodniczący Rady Izby Tadeusz Cygert, Delegat Spółdzielni Rzemieślniczej NOVENA w Człuchowie Dariusz Odalanowski, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku Roman Hennig, ustępujący Przewodniczący Rady Izby Jan Gański.

Przewodniczący Zjazdu Jarosław Gawin, nowowybrany Przewodniczący Rady Izby Tadeusz CygertEWR


Dnia 31.03.2017  odbył się w Izbie Etap Regionalny XVII Edycji
 Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy 
dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od Startu".
Wyniki eliminacji:
I Miejsce zajęła Sylwia Różek- CRR Bytów
II Miejsce Milena Gliszczyńska - CRR Koszalin
III Miejsce Karolina Gierszewska  - CRR Bytów


received_10203018018648662received_10203018019208676

Izba RiPPŚ w Słupsku zaprasza na wystawę  fotograficzną Pana Czesława Cekały „Zapomniane kadry” do Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku (Baszta Czarownic) ul.F.Nullo.  Wystawę można oglądać od 24 marca do 2 kwietnia 2017r. Pan Czesław Cekała, pasjonat fotografii jest członkiem Izbowej komisji egzaminacyjnej w zawodzie „fotograf”.

20170323_164542

20170323_170924_Burst02

 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 

Szkoły Branżowej „RZEMIOSŁO” w Słupsku.

Szkoła powstaje przy Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku i rozpoczyna naukę w zawodach rzemieślniczych od 01.09.2017r.
Szczegóły oferty na stronie szkoły  http://www.rzemioslo.edu.pl/
 

13 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw – pod poz.89  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017


feProjekty UE 2.2. POWERue


plakat_EKZ


26.04.2016 Zjazd Delegatów Izby


Informujemy, że od dnia 12.04.2016 w Izbie powołano komisję egzaminacyjną w zawodzie „kucharz”


Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Instytut Badań Ekonomicznych  we współpracy ze ZRP pn. Historia rzemiosła.

https://drive.google.com/file/d/0B0O1Cwl-E3c4NGxINUZnV1FpLWc/view?pref=2&pli=1


W dniu 6 maja 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, odbyła się konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, pt.: „Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki”. 

Tematyka konferencji obejmowała prezentację dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego, które pozytywnie oddziałując na sytuację na rynku pracy przyczyniają się do tworzenia wzrostu gospodarczego.

Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/node/2379911.12.2014  Prezes Izby Jan Gański oraz Prezes Zarządu Izby Zbigniew Szyca złożyli gratulacje nowo wybranemu Prezydentowi  Słupska Panu Robertowi Biedroniowi

wizyta-11.12.201450 wizyta11.12.2014 50

8 thoughts on “Izba – Strona Główna

 1. […] bitcoin gambling usa […]

 2. […] how do you get viagra pills […]

 3. […] should sildenafil 100 mg pills be cut in half […]

 4. […] cialis pills for men […]

 5. […] buy viagra durban […]

 6. […] stores […]

 7. […] viagra effects on male […]

 8. […] hooker says guy fucking her has taken to much viagra […]