Dyżury Prezesa Zarządu

09.07.2024 w godzinach 9,00 – 14,00

02.07.2024r. w godzinach 9,00 – 13,00

25.06.2024r. w godzinach 9,00 -12,00

21.06.2024r. w godzinach 11,00 – 13,00

17.06.2024r. w godzinach 9,00 – 11,00

11.06.2024r. w godzinach 10,00 – 13,30

****************************************************************************************************************

06.06.2024r. Posiedzenie Zarządu Izby z udziałem Prezesa Izby oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************

Międzyszkolne konkursy fryzjerskie uczniów rzemiosła:

Lębork 25.02.2024

Słupsk 14.04.2024r.

I Miejsce Magdalena Ślusar

Koszalin 03.03.2024r.

I Miejsce Nikola Tomczak

Bytów 28.04.2024

I Miejce Eliza Krefta

MIĘDZYZAKŁADOWY KONKURS FRYZJERSKI 2024 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie (cechbytow.pl)https://cechbytow.pl/miedzyzakladowy-konkurs-fryzjerski-2024

***************************************************************************************************************************

W dniu 21 kwietnia 2024r. w siedzibie Kujawsko- Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się inauguracyjne spotkanie izb rzemieślniczych z regionu północno-zachodniego.

Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku reprezentował członek Rady Roman Hennig oraz pracownik Izby Katarzyna Jaskólska.

więcej o wydarzeniu:

Inauguracyjne Spotkanie Prezesów i Dyrektorów Izb – 20.03.2024 |

******************************************************************************************************************************

Informator egzaminacyjny w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Informator egzaminacyjny w zawodzie fryzjer

***************************************************************************************************************************

W dniach 16-17 marca 2024r. w Gniewinie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli wybranych branż komisji egzaminacyjnych działających przy izbie w ramach projektu „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle finansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030”.

Zaproszoną prelegentką była Pani Bożena Żuk- Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, która przybliżyła tematy z zakresu wybranych aspektów pracy egzaminatora. Szkolenie obejmowało także pracę w grupach egzaminatorów reprezentujących cztery branże i opracowanie materiałów egzaminacyjnych.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Oświaty Izby -Katarzynę Praszczak i Katarzynę Jaskólską.

*************************************************************************************************************************

W dniach 20-21 lutego 2024r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyła się VII edycja Forum Szkół Rzemiosła. VII Forum Szkół Rzemiosła „Między teorią a praktyką” w Pałacu Chodkiewiczów | Związek Rzemiosła Polskiego (zrp.pl)

*****************************************************************************************************************

OPŁATY EGZAMINACYJNE NA ROK 2024

**********************************************************************************

Dyżur Prezesa Zarządu

19.01.2024r. od 10.00 do 12.00

**********************************************************************************************************************

H A R M O N O G R A M SESJI EGZAMINACYJNYCH w 2024r.

Uczniowie klas trzecich szkół branżowych ( system szkolny)

Termin składania wniosków do Izby: do 29 lutego 2024r.

Terminy ferii zimowych

Województwo pomorskie: 29 stycznia-11 lutego 2024 Województwo zachodniopomorskie: 15 stycznia – 28 stycznia 2024

Termin przeprowadzenia sesji egzaminacyjnych: od 01 kwietnia do 14 czerwca 2024r.

Uczeń otrzymuje skierowanie na egzamin na adres domowy co najmniej dwa tygodnie przed datą egzaminu.

Po egzaminie uczeń otrzymuje zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu, które musi dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Ogłoszenie wyników egzaminu: 31 sierpnia 2024r. (SMS wysyłany do zdającego)

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły branżowej: niezwłocznie po ukończeniu szkoły branżowej (drogą mailową albo pocztą tradycyjną) przez uczniów, cech lub szkołę.

Informację nt. otrzymania wyniku egzaminu oraz sposobu przekazania świadectwa ukończenia szkoły branżowej uczniowie otrzymują podczas egzaminu teoretycznego w Izbie w postaci wydrukowanej ulotki, dołączanej do zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu.

Dokumenty do egzaminu:

– wypełniony wniosek i podbity pieczęcią szkoły,

– zaświadczenie o ukończeniu nauki praktycznej (podbite zrzeszenie w cechu),

– kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

– jeżeli uczeń realizował umowę w kilku zakładach: kopie umów i świadectw pracy z poprzednich zakładów,

– 1 aktualna fotografia o wymiarach jak do dowodu osobistego (nie zniszczona, np. wyrwana ze starej legitymacji szkolnej),

– dowód wpłaty za egzamin (aktualne stawki będą podane w styczniu 2024r.).

UWAGA! Wnioski niekompletne (bez dowodu wpłaty) nie będą rozpatrywane.

Uczniowie dokształcający się w systemie pozaszkolnym

Termin składania wniosków do Izby: miesiąc przed zakończeniem umowy

Terminy egzaminów: na bieżąco po zebraniu grupy w danym zawodzie

Dokumenty do egzaminu:

– wypełniony wniosek (druk, który nie dotyczy młodocianych pracowników będących uczniami ostatniej klasy szkoły branżowej I stopnia)

– zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników,

– kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– zaświadczenie o ukończeniu nauki praktycznej (podbite zrzeszenie w cechu),

– kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

– jeżeli uczeń realizował umowę w kilku zakładach: kopie umów i świadectw pracy z poprzednich zakładów,

– 1 aktualna fotografia o wymiarach jak do dowodu osobistego (nie zniszczona, np. wyrwana ze starej legitymacji szkolnej),

– dowód wpłaty za egzamin (aktualne stawki będą podane w styczniu 2024r.).

UWAGA! Wnioski niekompletne (bez dowodu wpłaty) nie będą rozpatrywane.

Uczniowie odbywający przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Termin składania wniosków do Izby: miesiąc przed zakończeniem umowy

Terminy egzaminów: na bieżąco po zebraniu grupy w danym zawodzie

Dokumenty do egzaminu:

– wypełniony wniosek do egzaminu sprawdzającego wraz z określonym zakresem przyuczenia,

– zaświadczenie o ukończeniu nauki praktycznej (podbite zrzeszenie w cechu),

– kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

– jeżeli uczeń realizował umowę w kilku zakładach: kopie umów i świadectw pracy z poprzednich zakładów,

– dowód wpłaty za egzamin (aktualne stawki będą podane w styczniu 2024r.).

UWAGA! Wnioski niekompletne (bez dowodu wpłaty) nie będą rozpatrywane.

WSZYSTKIE WNIOSKI MUSZĄ BYĆ ZAREJESTROWANE PRZEZ CECHY W SYSTEMIE MERLIN

ubezpieczenie NNM na czas trwania egzaminu wykupowane jest we własnym zakresie przez ucznia w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym,

– na etap praktyczny egzaminu uczeń stawia się z dowodem tożsamości, skierowaniem na egzamin (z Izby) oraz strojem roboczym,

– na etap teoretyczny egzaminu uczeń stawia się z dowodem tożsamości, skierowaniem na egzamin (z Izby), przyborami do pisania, kalkulatorem tradycyjnym oraz w stroju galowym

*************************************************************************************************************************

PRZEDSTAWICIELE IZBY W RÓŻNYCH ORGANACH

ORGAN
PRZEDSTAWICIEL
Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Dialog Społeczny, pomorskieRoman Chmielecki- od 2023r. (kadencja 2020-2024)
Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Dialog Społeczny, zachodniopomorskieB R A K
(kadencja 2022-2026)
Powiatowa Rada Rynku PracyCzłuchów- Marek Marcinowski
Lębork- Mieczysław Kwidziński
Bytów- Jarosław Gawin
Słupsk- Cech Katarzyna Pańczak, Izba Monika Muras
Szczecinek- Jarosław Marczyński
Koszalin- Marek Twardowski
Kołobrzeg- Ireneusz Sitnik
(kadencja 2023-2027)
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów RegionalnychJan Gański- desygnowany przez ZRP od 2023r.
(program 2021-2027)
Rada Przedsiębiorczości przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ZRP)z ramienia Izby- Jarosław Gawin z ramienia CRR Bytów- Wojciech Megier
Pomorska Agencja Rozwoju RegionalnegoJarosław Gawin
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko-KosmetycznaJoanna Misiuk

**************************************************************************************************************************

Dyżur Prezesa Zarządu

15.11.2023r. od 11.00 do 12.00

13.12.2023r. od 11.00 do12.00


***********************************************************************************************************************

W dniu 7 listopada 2023r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej. Uroczyste wręczenie przyznanych przez ministra edukacji odznaczeń
MKEN odbyło się w czasie gali pt. „Dzień Mistrz Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle”.

Z Izby RiPPŚ w Słupsku medalem odznaczona została Pani Krystyna Szymczak, której podczas uroczystości towarzyszyli Prezes Izby Pan Jan Gański oraz Prezes Zarządu Pan Marek Twardowski.

******************************************************************************************************************

W dniu 27 października 2023r. w siedzibie Izby odbył się XXI Regionalny Finał Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych.

Wyniki konkursu:

I Miejsce Dawid Baranowski Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Lęborku

II Miejsce Klaudia Wajszczuk Cech Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu

III Miejsce Wiktoria Ringwelska Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Reprezentantami Izby w Ogólnopolskim Konkursie w Warszawie będą zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc.

****************************************************************************************************************

W dniu 7 listopada 2023r. w Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się Gala pt. Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle . | Związek Rzemiosła Polskiego (zrp.pl)

*************************************************************************************************************************

Zbigniew Szyca przez ostatnie 19 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej.

Wcześniej przez kilka kadencji był powoływany na przewodniczącego komisji egzaminacyjnych w zawodach piekarz i cukiernik.

Przez całe życie był wspaniałym rzemieślnikiem, całym sercem oddanym swojej pracy. W 2017 roku nagrodzony został Szablą Kilińskiego – najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym.

Przede wszystkim jednak był wyjątkowym człowiekiem i przyjacielem, zawsze pomocnym i otwartym na innych ludzi. Wszyscy mogli liczyć na Jego wsparcie, miłe słowo, uśmiech i żart.

Żegnaj drogi Prezesie, będziemy za Tobą tęsknić, nigdy nie zapomnimy wspólnie spędzonych chwil.

Rada, zarząd i pracownicy Izby Rzemiosła w Słupsku 

***************************************************************************************************************

WYNIK EGZAMINU CZELADNICZEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA w 2023r.

wynik egzaminu czeladniczego uczniowie klas III szkół branżowych I stopnia otrzymują w dniu 31.08.2023r., poprzez wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego podany we wniosku.

W przypadku oceny pozytywnej– po dostarczeniu do Izby świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia (można przysłać na adres: izba@rzemioslo.slupsk.pl ) świadectwo czeladnicze i suplement zostaną wysłane na adres podany we wniosku.

UWAGA! Uczniowie z Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku – odbiór dokumentów na uroczystej Gali Czeladnika – szczegółowe informacje w cechu w Lęborku

W przypadku oceny negatywnej-

w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z co najmniej jednego zadania lub etapu egzaminu, zdający zostanie skierowany na egzamin poprawkowy.

Egzamin poprawkowy obejmie tylko te części egzaminu, których kandydat nie zaliczył na ocenę pozytywną.

Sesje egzaminacyjne odbędą się w miesiącu październiku 2023r.

Kandydaci otrzymają skierowania na egzamin poprawkowy co najmniej 14 dni przed egzaminem na adres domowy, nie trzeba składać podań do Izby.

***********************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************

SESJE EGZAMINACYJNE 2023r.

uczniowie klas III szkół branżowych I stopnia

wnioski z dokumentami należy składać do dnia 23 lutego 2023, wyłącznie za pośrednictwem cechu, który sprawuje nadzór nad realizacją umowy.

Dokumenty do egzaminu:

 • wypełniony wniosek i podbity pieczęcią szkoły ( do pobrania w zakładce druki do pobrania)
 • zaświadczenie o realizacji praktyki ( podbite przez cech)
 • kopia umowy o pracę
 • jeśli uczeń realizował naukę w kilku zakładach należy załączyć świadectwa pracy
 • 1 zdjęcie ( format jak do dowodu)
 • dowód wpłaty za egzamin- wysokość opłaty 870,25 zł

o ubezpieczenie od NNW na czas trwania egzaminu praktycznego i teoretycznego należy zadbać we własnym zakresie

Na egzamin praktyczny należy stawić się ze skierowaniem na egzamin, dowodem osobistym ( w przypadku braku dowodu innym dokumentem ze zdjęciem) oraz ubraniem roboczym wymaganym w zależności od zdawanego zawodu.

Na etap teoretyczny należy stawić się z dowodem osobistym, skierowaniem na egzamin, przyborami do pisania, kalkulatorem tradycyjnym oraz w stroju galowym.

Skierowania na egzamin będą wysyłane w marcu na adres domowy ucznia podany we wniosku, uczeń powinien powiadomić pracodawcę oraz szkołę o terminie egzaminu.

W czerwcu 2023r. należy przesłać do Izby kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej. W przypadku nie ukończenia szkoły i powtarzania klasy należy poinformować izbę rzemieślniczą, można wysłać informację na adres: izba@rzemioslo.slupsk.pl

*****************************************************************************

logo

Informujemy, że Izba otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu w Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 – edycja 2022 na Zadanie nr 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle .

*************************************************************************************

KONKURS BHP

W dniu 30.09.2022 w siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środowego w Słupsku odbył się XX finał Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów zakładów rzemieślniczy Etap Regionalny.

Konkurs przeprowadziła Komisja w składzie:

– Przewodniczący Komisji – Anna Boba , Kierownik Oddziału PIP w Słupsku

– Członek Komisji – Joanna Drawnel-Jankowska Główny Specjalista Oddział PIP Słupsk

– Członek Komisji – Krzysztof Karski – Radca Oddział PIP Słupsk

– Członek Komisji – Monika Muras , Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

– Członek Komisji – Katarzyna Praszczak , Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Wyniki eliminacji:

I Miejsce – Karol Bronk PCRiP Lębork

II Miejsce– Oskar Sekreta PCRiP Lębork

III Miejsce – Katarzyna Wrześniak CRR Słupsk

*********************************************************************************

Uroczystość wręczenia najwyższego odznaczenia rzemieślniczego – Szabli Kilińskiego Prezesowi Izby Panu Janowi Gańskiemu w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w dniu 24.08.2022r.

****************************************************************************

Porozumienie na rzecz rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej Akademii Pomorskiej

do którego przystąpiła Izba RiPPŚ w Słupsku.

28 czerwca 2022r. Rektor Akademii Pomorskiej dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP razem z przedstawicielami władz samorządowych i instytucji wspierających biznes i edukację – podpisał porozumienie na rzecz rozwoju systemu ustawicznej edukacji zawodowej w ramach projektu „Centrum Doskonałości Zawodowej – Edukacja Na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki”.

W uroczystości podpisania porozumienia udział wziął Prezes Izby Pan Jan Gański.

https://www.apsl.edu.pl/aktualnosci-serwisu/porozumienie-na-rzecz-rozwoju-ustawicznej-edukacji-zawodowej

****************************************************************************

Etap międzyszkolny konkursu organizuje Izba RiPPŚ w Słupsku
NOWE APARTAMENTY NA WYNAJEM W USTCE (KONTAKT – CRR W SŁUPSKU)

*************************************************************************

Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę 26.06.2022r.

************************************************************************

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa2?fbclid=IwAR2wXLO_ilL3f0djSH4C9nNU_dM4WqQAIPxFrJwlNZ9FL0NALKiKfYI3Nv0

**************************************************************************

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

***************************************************************************

Nowe wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego oraz terminy składania dokumentów w 2022 roku

Wniosek do egzaminu czeladniczego dla uczniów III klasy szkoły branżowej zatrudnionych u pracodawcy rzemieślnika w celu praktycznej nauki zawodu

wniosek do pobrania http://rzemioslo.slupsk.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wniosek-CZEL-uczniowe-SZKOLNI-od-2022r-4.doc

Wnioski uczniów III klasy szkoły branżowej należy składać za pośrednictwem cechu do Izby w terminie do dnia 01.03.2022.

pozostali kandydaci nauka pozaszkolna i osoby dorosłe z wolnego naboru

wniosek do pobrania http://rzemioslo.slupsk.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wniosek-CZEL-nie-dotyczy-mlodoc-od-2022r-2.doc

Kandydaci dokształcający się w systemie pozaszkolnym (kurs) składają dokumenty nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika

***************************************************************************
W dniu 17.12.2021r. odbyło się I Posiedzenie Rady Izby wybranej na nową kadencję. W obradach uczestniczył
także zarząd Izby.
Podczas posiedzenia Rady, Przewodniczący Rady
Pan Jan Gański oraz nowo wybrani członkowie rady złożyli ślubowanie.
Zastępcą Przewodniczącego Rady został wybrany Pan
Tadeusz Cygert, Sekretarzem Rady został wybrany Pan Jarosław Marczyński.
 

***********************************************************************
    Izba RiPPŚ w Słupsku w dniu 09.12.2021r. zorganizowała spotkanie informacyjne dla cechów,
 w związku z obowiązywaniem od 2022r. art.44q ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz.1327 ze zm.).
Wchodzący w życie przepis warunkuje ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania
przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, 
jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u  
pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu czeladniczego uczeń powtarza ostatnią 
klasę swojej szkoły. 
 W spotkaniu udział wzięło 12 przedstawicieli cechów rzemiosł oraz Dyrektor Szkoły Branżowej I Stopnia
 RZEMIOSŁO w Słupsku.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Pan Zbigniew Szyca.
Gościem pierwszej części spotkania była Pani Anna Boba- Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy
 w Słupsku, która udzieliła informacji na pytania związane z zatrudnianiem młodocianych pracowników m.in.
 prowadzenia prawidłowej dokumentacji, zasad udzielania
 urlopów, wynagrodzenia dla młodocianych pracowników, odzieży roboczej, zamknięcia zakładu w związku 
z odbywaniem kwarantanny przez pracodawcę w związku COVID-19. 
Druga część spotkania przeprowadzona została przez pracowników Wydziału Oświaty Izby- Katarzynę Praszczak 
i Katarzynę Jaskólską.
Spotkanie przeprowadzono w oparciu o materiały przekazane przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz ustalenia 
zawarte w Uchwale nr 10 Zarządu ZRP z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie przygotowań i sposobu organizacji 
w 2022r. egzaminów czeladniczych dla uczniów branżowych szkół I stopnia przez izby rzemieślnicze i ich
komisje egzaminacyjne oraz z udziałem cechów sprawujących z upoważnienia izb rzemieślniczych nadzór przebiegu
przygotowania zawodowego w rzemiośle.
Proponowane terminy harmonogramu sesji egzaminacyjnych dla młodocianych pracowników - 
uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia wzbudziły wiele pytań i kontrowersji. W 2022 r. izby
rzemieślnicze muszą organizować i ustalać  terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie  
szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia
rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się zwykle   w przedziale  czasowym od 15 do 20 czerwca. 
Zgłaszane podczas spotkania uwagi i problemy będą przedstawione na Radzie Izby w dniu 17.12 br. oraz 
przekazane do Związku Rzemiosła Polskiego. 

*************************************************************************
W dniu 27.11.2021r. w sali konferencyjnej Hotelu "Szlak Bursztynowy" w Jarosławcu odbył się
XVIII Zjazd Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.
Przewodniczącym Rady Izby na nową kadencję w latach 2021-2025 został wybrany Pan Jan Gański.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Pan Wojciech Cyrzan.
Delegatami na Kongres Rzemiosła Polskiego do 2025 roku zostali wybrani: Pan Tadeusz Cygert 
oraz Pan Roman Hennig.
Przewodniczącym Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego został wybrany Pan Jarosław Marczyński.
 
   
*********************************************************************************
Izba RiPPŚ w Słupsku otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła 
na lata 2021–2030 na realizację zadania
 publicznego pt. „Rozwój potencjału organizacyjnego Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego” 
w ramach którego zostało zakupione oprogramowanie MERLIN oraz materiały promocyjne.
           
            
       
********************************************************************
W związku ze zmianą przepisów w art.44q ustawy o systemie oświaty, sesje egzaminacyjne dla młodocianych 
pracowników uczniów III klas szkół branżowych 
pierwszego stopnia w 2022 roku ulegną zmianie organizacyjnej.

W roku 2022 termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla młodocianych pracowników 
kończących naukę w branżowej szkole I stopnia będzie obowiązywał od 15.01.2022r. do 15.03.2022r. 
Wnioski będą składane tak jak dotychczas za pośrednictwem cechu, który sprawuje nadzór 
nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
Nowe formularze wniosków o dopuszczenie do 
egzaminu czeladniczego oraz dalsze komunikaty będą upowszechnione w późniejszym terminie.
******************************************************************************************************
Szanowni Państwo!

W ramach nawiązanej współpracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku organizuje bezpłatne szkolenie,
 które odbędzie się w dniu 15 września 2021 r.
 o godzinie 10.00 za pomocą komunikatora Skype. 

Temat szkolenia: Pracownicze Plany Kapitałowe w ujęciu pracowniczym. PPK w aspekcie kontroli PIP.

Prelegenci: Krzysztof Słomiński (PFR Portal PPK sp. z o.o.),
 Pani Alina Piechocińska - Birula (starszy inspektor pracy, specjalista OIP Gdańsk).

Poniżej link do szkolenia: 
https://join.skype.com/H939yuqyer3F
**********************************************************************************************

Startuje konkurs Polski Inkubator Rzemiosła od 21.07.2021 do 11.08.2021

Program Polski Inkubator Rzemiosła – startuje konkurs! – Narodowy Instytut Wolności</php> (niw.gov.pl)

**********************************************************************************

Weszło w życie Zarządzenie nr 34 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw organizacji i realizacji przygotowania zawodowego pracownika młodocianego.

2021 – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (mrpit.gov.pl)

****************************************************************************************************************************

Porozumienie zawarte pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku a Zarządem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego

Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 06 maja 2021 roku pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku a Zarządem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, przedstawiciel OIP główny specjalista Joanna Drawnel – Jankowska, będzie udzielała porad z zakresu prawnej ochrony pracy. Dyżur telefoniczny będzie się odbywał w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 506-049-357.

*******************************************************************************************************************

Komunikat MEN z 22.04.2021

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

więcej informacji pod linkiem:

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

****************************************************************************

Od dnia 19.04.2021r. uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia wracają na naukę praktyczną do zakładów rzemieślniczych.

Komunikat MEN- zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia.

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

******************************************************************************************************

Zmiany w kształceniu zawodowym od 29 marca do 11 kwietnia 2021

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

https://www.kuratorium.gda.pl/od-29-marca-do-11-kwietnia-zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy/

************************************************************************************************

***********************************************************************

Przypominamy o możliwości zamieszczenia kwalifikacji czeladniczych i mistrzowskich w CEiDG.

Wypełniony wniosek o wpis należy dostarczyć do Izby. Za wpis nie pobiera się opłaty.

https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/10/Wzrp.pl/…/Wniosek-o-wpis-kwalifikacji-zawodowych-do-Centralnej-Ewidencji-i-Informacji-o-Działalności-Gospodarczej-wersja-bez-logo.pdfniosek-o-wpis-kwalifikacji-zawodowych-do-Centralnej-Ewidencji-i-Informacji-o-Dzia%C5%82alno%C5%9Bci-Gospodarczej-wersja-bez-logo.pdf

**************************************************************************************************************************************************************************************

24 listopada br. Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego podjęło decyzję o powołaniu Rzemieślniczego Sztabu Kryzysowego.

Powołany Rzemieślniczy Sztab Kryzysowy będzie pracować nad łagodzeniem skutków gospodarczych COVID-19 wśród rzemieślników oraz będzie pomagać rzemieślnikom.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

***********************************************************************************************************************************************************************************

Kwalifikacje czeladnicze i mistrzowskie w CEiDG.

Od 1.10.2020 z godnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:
uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Korzyści wynikające z wpisania kwalifikacji czeladnika i mistrza do CEIDG.
Ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Łatwość wyszukania przedsiębiorców – rzemieślników.
Powszechny dostęp do informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorców kwalifikacji.
Promocja rzemiosła i rzemieślników.

Od 01.10.2020 Izba po zdanym egzaminie czeladniczym oraz mistrzowskim w ciągu 14 dni wpisuje kwalifikacje przedsiębiorcy do CEiDG.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali tytuł czeladnika, mistrza w zawodzie przed dniem 01.10.2020 muszą złożyć wniosek w Izbie w której uzyskali tytuły czeladnika czy mistrza.

wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych  do CEIDG

Więcej informacji na stronie ZRP https://zrp.pl/rzemieslnicze-kwalifikacje-zawodowe-od-dzis-w-ceidg/

************************************************************************************************************************************************************************************

Wystąpienie  Związku Rzemiosła Polskiego do Premiera

NO-I/2020 Warszawa, 2 kwietnia 2020 r.
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze,
W związku z trwającymi pracami Rządu nad pilnymi modyfikacjami tzw. Tarczy-antykryzysowej-1, Związek Rzemiosła Polskiego w imieniu pracodawców rzemieślników, w tym szkolących uczniów na podstawie zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zwraca się z następującymi wnioskami:
1) Niezbędna jest modyfikacja zapisu art. 31zo. – w taki sposób, aby do określonej liczby „do 10 ubezpieczonych” nie wliczać młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego.
Zapis ustawy powinien jednoznacznie z limitu „..nie mniej niż 10 ubezpieczonych..” wyłączyć ubezpieczonych z tytułu zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego.
Ostatecznie w art.31zo. ust.1 wprowadzono, zapis o zwolnieniu z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek za okres 3 miesięcy, a wnioskodawcą może być płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. W limicie tym po pierwsze nie uwzględnia się faktycznej liczby pełnych etatów i po drugie nie wyłączono ubezpieczonych – młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, czyli uczniów szkół branżowych, którzy u pracodawców rzemieślników realizują praktyczną część nauki zawodu.
Przedsiębiorcy rzemieślnicy w przeważającej części usługodawcy, działają jako mikro przedsiębiorcy i zatrudniają kilku uczniów-młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, nie tracąc przy tym statusu mikro przedsiębiorcy, bowiem zgodnie z definicją mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, do limitu zatrudnionych, nie zalicza się pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe. Dlatego zapis art.31 zo. ust.1 eliminuje z możliwości uzyskania przedmiotowego zwolnienia pracodawców, którzy przekraczają liczbę „poniżej 10 ubezpieczonych” z powodu wliczania do niej także młodocianych pracowników. Rzemieślnicy słusznie uważają to za krzywdzące i apelują o pilne modyfikacje tego artykułu, bowiem fakt podjęcia się szkolenia zawodowego pozbawia ich możliwości skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek, które stanowi istotny rodzaj wsparcia ich działalności i utrzymanie nie tylko miejsc pracy, ale także miejsc nauki zawodu.
Jednocześnie, zwracamy uwagę, że serwis www.gov.pl wprowadza w błąd mikroprzedsiębiorców – patrz: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem podając następującą informację: „zwolnienie mikrofirm, które na 29 lutego br. zatrudniały do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać z niego mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie”.
2) W odniesieniu do Art. 15f – o powrót do rozważenia i rozwiązania następujących  kwestii:
a) Z uwagi na nieprzewidywalny czas trwania epidemii i ryzyko niezrealizowania  programu nauki zwodu w pierwotnie planowanych ramach czasowych w warunkach  przedłużającego się stanu zawieszenia niektórych funkcji szkół i obowiązkowego  zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy – niezbędne są
zmiany w ustawie kodeks pracy, polegające na ustaleniu, iż w roku 2020 ze względu  na zaistniałą sytuację, młodociani będą mieli prawo do urlopu wypoczynkowego
w liczbie dni, jaka wynika z kodeksu pracy, a urlop bezpłatny pracodawca będzie   mógł udzielać na warunkach fakultatywnych. W obowiązujących przepisach pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego w wymiarze do dwóch miesięcy w  okresie wakacji letnich. Resort edukacji planuje przedłużenie zajęć w szkołach, a więc
ta regulacja będzie spójna z tymi decyzjami, a pracodawcy będą mieli szansę na   zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu.
b) Konieczne jest wprowadzenie przepisu odnoszącego się do kwestii związanych  z prawem pracodawcy do uzyskania dofinansowania kosztów związanych z realizacją
nauki zawodu lub przyuczenia, tak aby pracodawca zachował prawo do   dofinansowania za pełny okres nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania
określonej pracy, ustalony w umowie o pracę, bez wyłączenia okresu, na który  ustalono zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia
pracy. /Kwestie dofinansowania kosztów wyszkolenia ucznia-młodocianego pracownika, w tym  dotyczące wnioskowania o dofinansowanie kosztów wyszkolenia ucznia uregulowane są w
Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287,1680, 1681, 1818, 2197, 2248.)/
3) Odnośnie do Art. 15zzd. 3. podtrzymujemy opinię, że kwota pożyczki w wysokości 5  tys. zł będzie niestety pomocą symboliczną. Nie uratuje firm w poważnych kłopotach,
nawet jednoosobowych. Proponujemy zwiększenie tej kwoty trzykrotnie do 15.000 zł.   Przedstawiając powyższe liczymy na pilne podjęcie sprawy i uwzględnienie powyższych
wniosków a tym samym pilne wprowadzenie rozwiązań warunkujących utrzymania miejsc  pracy i nauki zawodu.

                                                                                       Z wyrazami szacunku,
Prezes
Jan Gogolewski

*************************************************************************************************************************
W wideokonferencjach Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców  Izbę RiPPŚ w Słupsku reprezentuje Prezes Zarządu Zbigniew Szyca.

Poniżej link wspólnego  oświadczenia organizacji pracodawców woj. pomorskiego

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/organizacje-pracodawcow-z-pomorza-kryzys-wymaga-pilnych-dzialan-wladz-centralnych-i-samorzadow-apel,a,166846
20.03.2020 

 

**************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 05.02.2020r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej Pana Czesława Cekały.  Temat wystawy „Port rybacki”,  zdjęcia robione metodą analogową.

 

*******************************************************************************************************************************************************************************

Zawody potrzebne na rynku pracy- prognozy zapotrzebowania na pracowników – informacje na stronie MEN pod linkiem –

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy–obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

**************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 12.04.2019 w siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środowego w Słupsku odbył się XIX finał Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów zakładów rzemieślniczy – Etap Regionalny „Bezpiecznie od startu”.
Konkurs przeprowadziła Komisja w składzie:
1. Przewodniczący komisji – Henryk Raczek -Państwowa Inspekcja Pracy
2. Członek komisji – Monika Muras – IRiPPŚ w Słupsku

W wyniku eliminacji

I Miejsce zajął – Wojciech Knut – CRR Bytów
II Miejsce zajęła -Alicja Łomża – CRR Słupsk
III Miejsce zajęła – Weronika Iłgowska – PCRR Lębork

**************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 14.03.2019 w Izbie RiPPŚ w Słupsku odbyło się szkolenie „Dokumentacja pracownicza- najnowsze zmiany w przepisach w 2019r., zmiany w Kodeksie Pracy wynikające

z ustawy wdrożeniowej RODO”

*****************************************************************************************************************************************************************************

 Jubileusz 50 lat pracy. 

W dniu 26.02.2019 r.  obchodziliśmy Jubileusz 50 lat pracy naszej koleżanki Marii Błoch.

Prezes Izby Pan Tadeusz Cygert, Prezes Zarządu Pan Zbigniew Szyca i cała załoga Izby składała gratulacje oraz wyrazy uznania z okazji tak pięknego Jubileuszu.

*********************************************************************************************************************************************************************************

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Związkiem Rzemiosła Polskiego w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu

Minister Anna Zalewska podpisała porozumienie z ZRP

*************************************************************************************************************************************************************************************

12 kwietnia 2019r  o godz. 11 w salach egzaminacyjnych Izby odbędzie się XIX Regionalny Konkurs wiedzy z zakresu BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, organizowany przy współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Gdańsku 

XIX Edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy

**********************************************************************************************************************************************************************************

13.02.2019  w Izbie odbyło się szkolenie  „Start do zmian na rok podatkowy  2019” organizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości  i Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku. 

*************************************************************************************************************************************************************************************

14.12.2018 Świąteczne posiedzenie Rady i Zarządu Izby.   Wręczenie grawertonu z gratulacjami  dla Pani Krystyny Szymczak z okazji 100 lecia działalności Zakładu Fryzjerskiego w Bytowie.

**************************************************************************************************************************************************************************************

W dniach 06-07.12.2018  w hotelu Piast w Słupsku odbyło się szkolenie dla 26 członków izbowych komisji egzaminacyjnych w ramach projektu Związku Rzemiosła Polskiego „Nowa jakość egzaminów w rzemiośle- etap II”

https://ewr.zrp.pl/#/informacje/biezace-informacje/id/127

**************************************************************************************************************************************************************************************

XVI Zjazd Delegatów Izby odbył się w dniu 06.10.2018
**************************************************************************************************************************************************************************************

23 maja 2018 r.  w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się finał XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”. Organizatorami konkursu są Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Miło nam poinformować, że uczniowie-  reprezentanci zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w PCRiP w Lęborku  Patryk Mielewczyk (uczeń ZUH Moto-Gosz Romana Gosz)  i Weronika Iłgowska ( uczeń Usługowy Zakład Krawiecki Renata Lipińska)  zajęli III miejsce w konkurencji drużynowej.

Patryk Mielewczyk  zajął indywidualnie  VI miejsce.

Uczniów przygotowała Pani Maria Kurowska.

informacje +foto       http://zsmi.pl/patryk-mielewczyk-w-scislej-czolowce-krajowej-konkursu-bhp/

************************************************************************************************************************************************************************************

W dniu 23.05.2018 Polska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Izbą przeprowadziła  szkolenie dla przedsiębiorców i księgowych  „Przegląd zmian podatkowych”.

Szkolenie przeprowadziła Pani Beata Kuśmierek- doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, wykładowczyni PFP posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Dnia 10.04.2018 w Izbie odbył się XVIII Regionalny Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W konkursie wzięło udział 8 uczniów reprezentantów CRR w Bytowie, CRR w Słupsku, CRR w Kołobrzegu, PCRiP w Lęborku. Komisja konkursowa w składzie: Henryk Raczek- Państwowa Inspekcja Pracy, Bronisław Kisiel- Kuratorium Oświaty, Monika Muras- Izba Rzemieślnicza.
Laureaci konkursu:
I miejsce Patrtyk Mielewczyk Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku
II miejsce Weronika Iłgowska Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku
III miejce Alicja Łomża Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku
Laureaci trzech pierwszych miejsc stanowią reprezentację Izby w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy, który odbędzie się w Warszawie w dniu 23.05.2018.

***********************************************************************************************************************************************************************************************
W dniach 21-22.03.2018r. odbyło się szkolenie dla kandydatów na członków izbowych komisji egzaminacyjnych.
Powołani przez zarząd Izby kandydaci zostali rekomendowani przez zarządy organizacji cechowych.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele zgłoszeni przez wszystkie cechy zrzeszone w Izbie. Szkolenie przeprowadzili: dr Robert Parol, Katarzyna Praszczak, Katarzyna Jaskólska.

Po ukończeniu szkolenia Prezes Izby Pan Tadeusz Cygert oraz Prezes Zarządu Izby Pan Zbigniew Szyca dokonywali uroczystego wręczenia nominacji.

Przy izbie na kadencję w latach 2018-2023 powołano 42 komisje egzaminacyjne.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Obchody patrona wejherowskiego Rzemiosła św. Józefa 19.03.2018r. 

Udział wzięli Prezes Izby RiPPŚ w Słupsku Tadeusz Cygert, członek zarządu Izby Roman Chmielecki.

*********************************************************************************************************************************************************************************

REGIONALNY KONKURS FRYZJERSKI UCZNIÓW RZEMIOSŁA
11 marca 2018 w odbył się w Słupsku etap regionalny konkursu fryzjerskiego dla uczniów rzemiosła.
http://www.gp24.pl/wiadomosci/slupsk/a/mlodzi-fryzjerzy-pokazali-swoje-umiejetnosci-podczas-konkursu-w-slupsku,12998566/

reportaż         http://www.tv-slupsk.pl/wiadomosci/880,konkurs-fryzjerski
*************************************************************************************************************************************************************************************************
28.11.2017
XV Zjazd Delegatów Izby


od lewej Prezes Zarządu Izby Zbigniew Szyca, członek Zarządu Izby Jarosław Gawin, nowowybrany Przewodniczący Rady Izby Tadeusz Cygert, Delegat Spółdzielni Rzemieślniczej NOVENA w Człuchowie Dariusz Odalanowski, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku Roman Hennig, ustępujący Przewodniczący Rady Izby Jan Gański.

Przewodniczący Zjazdu Jarosław Gawin, nowowybrany Przewodniczący Rady Izby Tadeusz CygertEWR


Dnia 31.03.2017  odbył się w Izbie Etap Regionalny XVII Edycji
 Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy 
dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie od Startu".
Wyniki eliminacji:
I Miejsce zajęła Sylwia Różek- CRR Bytów
II Miejsce Milena Gliszczyńska - CRR Koszalin
III Miejsce Karolina Gierszewska  - CRR Bytów


received_10203018018648662received_10203018019208676

Izba RiPPŚ w Słupsku zaprasza na wystawę  fotograficzną Pana Czesława Cekały „Zapomniane kadry” do Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku (Baszta Czarownic) ul.F.Nullo.  Wystawę można oglądać od 24 marca do 2 kwietnia 2017r. Pan Czesław Cekała, pasjonat fotografii jest członkiem Izbowej komisji egzaminacyjnej w zawodzie „fotograf”.

20170323_164542

20170323_170924_Burst02

 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 

Szkoły Branżowej „RZEMIOSŁO” w Słupsku.

Szkoła powstaje przy Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku i rozpoczyna naukę w zawodach rzemieślniczych od 01.09.2017r.
Szczegóły oferty na stronie szkoły  http://www.rzemioslo.edu.pl/
 

13 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw – pod poz.89  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017

plakat_EKZ


26.04.2016 Zjazd Delegatów Izby


Informujemy, że od dnia 12.04.2016 w Izbie powołano komisję egzaminacyjną w zawodzie „kucharz”


Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Instytut Badań Ekonomicznych  we współpracy ze ZRP pn. Historia rzemiosła.

https://drive.google.com/file/d/0B0O1Cwl-E3c4NGxINUZnV1FpLWc/view?pref=2&pli=1


W dniu 6 maja 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, odbyła się konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, pt.: „Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki”. 

Tematyka konferencji obejmowała prezentację dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego, które pozytywnie oddziałując na sytuację na rynku pracy przyczyniają się do tworzenia wzrostu gospodarczego.

Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/node/2379911.12.2014  Prezes Izby Jan Gański oraz Prezes Zarządu Izby Zbigniew Szyca złożyli gratulacje nowo wybranemu Prezydentowi  Słupska Panu Robertowi Biedroniowi

wizyta-11.12.201450 wizyta11.12.2014 50