Cech Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy o rzemiośle z dn. 22.03.1989 r./ Dz. U. Nr 17,
poz. 92 z 1989 r./, ustawy o org. pracodawców z dn.23.05.1991 r. /Dz. U Nr 55,
poz. 235/ oraz statutu cechu. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod Nr KRS 0000007242.

Nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Dubois 29.

Prowadzi działalność na terenie miasta Kołobrzegu oraz gmin: Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gościno, Dygowo, Siemyśl i Rymań.
Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Słupsku.

Zadaniem Cechu jest:

 • utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów
 • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników
 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego oraz współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków
 • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji
 • organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenie bhp oraz warunków sanitarno – epidemiologicznych
 • prowadzenie kursów bhp i minimum sanitarnego
 • prowadzenie kursów zleconych przez członków
 • delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organizacji kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych w pracy których uczestniczy rzemiosło
 • wykonywanie wielu innych zadań wynikających ze Statutu Cechu

Organami Cechu są:

 • Walne Zgromadzenie członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Cechowy

Wyboru Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie.
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
Zarząd działa w 6 osobowym składzie:

 • Jerzy Świerczak – Starszy Cechu
 • Ireneusz Sitnik – Podstarszy Cechu
 • Wiesław Krakowiak – Sekretarz
 • Janusz Waligóra – członek
 • Paweł Błaszczykiewicz – członek
 • Bogusław Zuziak – członek

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych i miejskich organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych
 • gospodarowanie funduszem i majątkiem Cechu
 • zatrudnienie Dyrektora Biura

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszych oraz Dyrektora Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
Pracą Biura Cechu kieruje Dyrektor Biura, który przyjmuje interesantów i załatwia sprawy w godzinach urzędowania, tj. od godz. 7:00 do 14:30.
Biuro prowadzi rejestry członków Cechu od 1952 r. oraz rejestry zawartych umów o naukę zawodu od 1947 r.

CRR_zach_kolobrzeg