Egzamin czeladniczy i mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach:

I. Etap praktyczny – polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.
II. Etap teoretyczny – odbywa się w dwóch częściach pisemnej i ustnej:

 1. część pisemna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
  1. rachunkowość zawodowa,
  2. dokumentacja działalności gospodarczej,
  3. rysunek zawodowy,
  4. przepisy i zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
  5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
  6. podstawowe przepisy prawa pracy,
  7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
   Ponadto egzamin mistrzowski obejmuje zagadnienia:
  8. podstawy psychologii i pedagogiki,
  9. metodyka nauczania.
 2. część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi z następujących tematów:
  1. technologia,
  2. maszynoznawstwo,
  3. materiałoznawstwo.

Egzamin sprawdzający przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

I. Etap praktyczny – polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.
II. Etap teoretyczny – odbywa się w części ustnej:
część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi z zakresu:

 1. umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin
 2. następujących tematów:
  1. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  2. podstawowe zasady ochrony środowiska