Informacje o Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Izba jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła z siedzibą w Słupsku. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989r.  oraz Statutu Izby z dnia 11 kwietnia 2012 r. Izba posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego KRS – 0000072045. Izba rozpoczęła działalność organizacyjną w 1951r. i do chwili obecnej nie zmieniła swojej podstawowej funkcji statutowej, jaką jest reprezentacja i ochrona środowiska rzemieślniczego. Swoją działalnością obejmuje na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego powiaty: koszaliński, kołobrzeski, szczecinecki, białogardzki, drawski, sławieński, słupski, lęborski, człuchowski i bytowski. Izba zrzesza 8 cechów oraz 2 spółdzielnie rzemieślnicze. Organizacje te działają na rzecz około 829 dobrowolnie zrzeszonych zakładów rzemieślniczych, szkolących około 2600 uczniów. Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentowanie zrzeszonych organizacji i ich członków wobec terenowych organów administracji i instytucji, udzielanie im pomocy instruktażowo-doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza. Wielokierunkowe działania Izby to: doradztwo ekonomiczne w zakresie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi okołobiznesowe świadczone przez biuro rachunkowe Izby, organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP, prawa pracy, podatków, spotkań tematycznych dla organizacji rzemieślniczych oraz udział przy organizowaniu branżowych konkursów i sprawdzianów uczniowskich. Bardzo ważnym kierunkiem działalności Izby jest oświata zawodowa. Izba współpracuje z cechami w zakresie szkolenia uczniów, organizując egzaminy sprawdzające, czeladnicze i mistrzowskie. Przy Izbie działają 42 komisje egzaminacyjne czeladnicze i mistrzowskie, których członkami są wysoko wykwalifikowani rzemieślnicy. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie potwierdzone są pieczęcią z Godłem Państwa. Dokumenty te są honorowane oraz wysoko cenione również poza granicami kraju. Izba współpracuje z Urzędami Pracy oraz innymi organizacjami i ośrodkami w zakresie przekwalifikowania i uzyskania kwalifikacji zawodowych.