Wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe izby.

Prosimy wpisywać nazwę firmy, NIP zakładu, nazwisko i imię zdającego, jeżeli wpłaca firma – dane potrzebne do wystawienia faktury
lub imię i nazwisko jeżeli wpłaca osoba fizyczna.

O P Ł A T Y aktualne na 2022 rok.

  • egzamin czeladniczy – 760,71zł
  • egzamin mistrzowski – 1521,43zł
  • egzamin sprawdzający -271,68zł
  • egzamin poprawkowy – 50% (cz 380,35 zł, m 760,71 zł, s 135,84 zł)
  • duplikat świadectwa  i dyplomu – 26 zł
  • świadectwo ozdobne 20zł
  • archiwum – 26 zł
  • wycofanie dokumentów potrącenie ( nie dotyczy młodocianych pracowników) – 30% opłaty egzaminacyjnej