Wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe izby.

Prosimy wpisywać nazwę firmy, NIP zakładu, nazwisko i imię zdającego, jeżeli wpłaca firma – dane potrzebne do wystawienia faktury
lub imię i nazwisko jeżeli wpłaca osoba fizyczna.

O P Ł A T Y aktualne na 2024 rok.

  • egzamin czeladniczy – 969,46zł
  • egzamin mistrzowski – 1938,94zł
  • egzamin sprawdzający -346,23zł
  • egzamin poprawkowy – 50% (cz 484,73 zł, m 969,46 zł, s 173,12 zł)
  • duplikat świadectwa  i dyplomu – 26 zł
  • świadectwo ozdobne 20zł
  • archiwum – 26 zł
  • wycofanie dokumentów potrącenie ( nie dotyczy młodocianych pracowników) – 30% opłaty egzaminacyjnej