Izba realizuje w roku 2024-2025 Zadanie nr 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle dofinansowane z Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 – edycja 2024

Informujemy, że Izba otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu w Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 – edycja 2022 na Zadanie nr 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle .

****************************************************************************

fundusze_plakat

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku realizuje obecnie poniższe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

„Ukierunkowani na rozwój”
UDA-POWR.02.02.00-00-0058/16

Cel projektu:

 • prowadzenie zarządzania strategicznego w 198 pomorskich MŚP poprzez opracowanie analizy potrzeb przedsiębiorstw i przygotowanie na jej podstawie Planów Rozwojowych.

Planowane efekty:

 • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 198
 • Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 178
 • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 3
 • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 8
 • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 106
 • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
 • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
 • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

Wartość projektu:

 • 1 871 281,20 zł

Dofinansowanie z EFS:

 • 1 684 153,08 zł

Harmonogram projektu:

09-10.2016 Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
10.2016-03.2017 Rekrutacja uczestników projektu
11.2016-03.2018 Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
11.2016-05.2018 Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
11.2016-05.2018 Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

Pobierz:

„Kompleksowe wsparcie rozwoju zachodniopomorskich MŚP”
UDA-POWR.02.02.00-00-0045/16

Cel projektu:

 • Wprowadzenie do 174 zachodniopomorskich MŚP zarządzania strategicznego jako podstawy planowania działań rozwojowych firmy.

Planowane efekty:

 • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 174
 • Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 156
 • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 3
 • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 8
 • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 97
 • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
 • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
 • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

Wartość projektu:

 • 1 896 056,64 zł

Dofinansowanie z EFS:

 • 1 706 450,97 zł

Harmonogram projektu:

09-10.2016 Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
10.2016-03.2017 Rekrutacja uczestników projektu
11.2016-03.2018 Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
11.2016-05.2018 Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
11.2016-05.2018 Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

Pobierz: