witamy_slupskRys Historycznywitamy_koszalin

Początkowo rzemiosło Pomorza Środkowego przynależne było do Izby Rzemieślniczej w Szczecinie, Gdańsku oraz Toruniu. Historia powstania Izby Rzemieślniczej Pomorza Środkowego w Słupsku sięga lat 50-tych XX w i związana jest z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego kraju. Uchwałą Sejmu z dnia 28 czerwca 1950 roku utworzono trzy nowe województwa: opolskie, zielonogórskie oraz koszalińskie a na terenie każdego z województw działalność prowadziła Izba Rzemieślnicza.
W Koszalinie ustanowiono Izbę Rzemieślniczą Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r /Dz. U. Nr 12, poz.95/. Ze względu na duże zniszczenie miasta działaniami wojennymi i w związku z brakiem odpowiedniego lokalu, tymczasową siedzibę powołano w Słupsku. Nowo powstała Izba działalność rozpoczęła 1 czerwca 1951 r obejmując swym zasięgiem 12 powiatów: białogardzki, bytowski, człuchowski, kołobrzeski, koszaliński, miastecki, sławieński, słupski, szczecinecki, wałecki, złotowski a w późniejszym czasie także świdwiński.
Działalnością swą Izba objęła 11 Cechów Rzemiosł Różnych ( w1956r powstał 12 CRR w Miastku) oraz dwa tzw. Okręgowe Związki Cechów istniejące do 01.01.1953r.
Pierwszym dyrektorem Izby był Henryk Rosacki.
Kolejna reorganizacja administracyjna kraju, która miała miejsce w lipcu 1975 r podzieliła kraj na 49 województw w tym utworzono woj. słupskie. Zmiany administracyjne kraju spowodowały m.in. reorganizację funkcjonujących cechów oraz zmianę obszaru ich działania. W miejsce odłączonych cechów w Wałczu i Złotowie przyłączono CRR w Lęborku, oraz zlikwidowano CRR w Drawsku, Świdwinie, Bytowie, Miastku i Sławnie.
W 1975 roku ustalono rejonizację w zakresie działania cechów podległych Izbie. Działało wówczas 7 cechów. W województwie koszalińskim działał cech w Białogardzie, Kołobrzegu, Koszalinie, Szczecinku a w woj. słupskim działały 3 cechy: w Człuchowie, Lęborku i Słupsku. W 1988 r. reaktywowano CRR w Drawsku Pomorskim a w 1982 powołano cech w Bytowie.
Rzemiosło tutejszej Izby od początku istnienia wykazywało duże społeczne zaangażowanie. Po zakończeniu wojny rzemieślnicy brali czynny udział w odgruzowywaniu i odbudowie zniszczonych miast. Przekazywano środki pieniężne na różne cele dla instytucji, organizacji, klubów sportowych.
W preambule Statutu Izby z dnia 09 grudnia 1993 wprowadzono zapis, iż siedzibą Izby jest Słupsk a terenem działania województwo koszalińskie i słupskie.

W Statucie z dnia 7 grudnia 2005r przyjęto nazwę Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.