Cech Rzemiosł Różnych w Białogardzie
78-200 Białogard
ul. Wojska Polskiego 53
tel./fax: (0-94) 312-43-06
NIP: 672-11-35-383
REGON: 000757105
Konto: Bank Spółdzielczy Białogard 68 8562 0007 0000 1889 2000 0010
e-mail: crr-bialogard@wp.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Białogardzie

 • Starszy Cechu – Zbigniew Chmura
 • Elżbieta Nowakowska

Biuro Cechu załatwia sprawy interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30
.

Siedziba cechu mieści się w budynku „Domu Rzemiosła” wybudowanym ze składek rzemieślników w 1965r. Inicjatorem budowy „Domu Rzemiosła” był cukiernik z Białogardu ówczesny Starszy Cechu Zdzisław Mikuła.

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową organizacją rzemiosła . Zrzesza rzemieślników z terenu powiatu białogardzkiego i świdwińskiego.
Cech posiada osobowość prawną, posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie o numerze KRS: 0000008605

Zadania Cechu:

 • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej
 • ochrona praw i reprezentowanie interesów wobec organów władzy i administracji państwowej , organów samorządu terytorialnego
 • zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu do powiatowej rady zatrudnienia
 • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji
 • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników
 • organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych
 • prowadzenie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych
 • współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych
 • współpraca z ochotniczymi hufcami pracy w spawach refundowania pracodawcom wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych

Członkostwo w Cechu:

Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle.
Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle zatrudniająca pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego obowiązana jest uzyskać członkostwo w Cechu.
Podstawowe prawa i obowiązki Członka Cechu określa Statut Cechu.

Organy Cechu:

 • Walne Zgromadzenie Członków Cechu
 • Zarząd Cechu
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd cechowy

1) Walne Zgromadzenie Członków Cechu jest najwyższym organem Cechu zwoływane jest uchwałą zarządu cechu przynajmniej raz w roku.
Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia między innymi należy : wybór Starszego Cechu i pozostałych członków zarządu, wybór Komisji Rewizyjnej oraz Sądu cechowego.

2) Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność

3) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem walnego Zgromadzenia.

4) Sąd Cechowy – rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu cechu lub z własnej inicjatywy.kład Sądu Cechowego:

Cech sprawując, z upoważnienia Izby Rzemieślniczej, nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle wykonuje między innymi zadania:

 • promuje naukę zawodu organizowaną w zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle
 • prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno dla szkolących pracodawców, jak i młodocianych pracowników oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle
 • prowadzi ewidencję rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych osób szkolących oraz liczbie wolnych miejsc do wykorzystania w celu szkolenia
 • prowadzi ewidencję umów o prace w celu przygotowania zawodowego realizowanego u rzemieślników

Oprócz ewidencji umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, Cech nasz prowadzi ewidencję członków Cechu, obydwie ewidencje prowadzone są od 1945r

CRR_zach_bialogard