Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie
75-557 Koszalin
ul. Moniuszki 2
tel./fax: (0-94) 340-43-45
NIP: 669- 050-39-91
REGON: 000757134
Konto: PKO B.P. I o/ Koszalin 43 1020 2791 0000 7102 0009 9101
e-mail:crr-koszalin@poczta.internetdsl.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie

Starszy Cechu – Marek Twardowski

Kierownik Biura Cechu – Anna Bujnowska

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno – zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.
Cech posiada osobowość prawną i działa na terenie powiatów ziemskich : Koszalin i Sławno oraz powiatu grodzkiego Koszalin.
Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej , oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie członków wobec organów administracji i sądów.
Cech jest organizatorem szkoleń min. podatkowych, szkoleń ZUS ,udziela porad prawnych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i innych.
Oferuje również profesjonalną obsługę w zakresie sporządzania umów o pracę w celu nauki zawodu, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym. Wynajmuje sale wykładową i konferencyjną.

W roku 1995 powołano Ośrodek Przygotowania Zawodowego, który organizuje i prowadzi :

  • kursy przyuczające i wyuczające zawodu ( fryzjer, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy )
  • kursy przygotowujące do egzaminów na tytuły kwalifikacyjne czeladnicze i mistrzowskie
  • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy
  • kursy bhp podstawowe i okresowe dla wszystkich grup

Organem Cechu są :

Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy.
Członkowie organów Cechu wybierani są przez Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zarząd składa się z 5 osób w tym, Starszego Cechu, dwóch Podstarszych i Członków. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Cechowego.
Komisja składa się z 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.

Sąd Cechowy składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. Sąd Cechowy orzeka w składzie 3 osobowym, w tym z udziałem przewodniczącego lub jego zastępcy. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary :
upomnienie, naganę, pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku, pozbawienia prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat, wykluczenie.

Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura , przygotowuje materiały na posiedzenie organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał Cechu.
Kierownik Biura Cechu bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Zarząd oraz Kierownika Biura w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

Cech prowadzi rejestr członków oraz rejestr umów zawartych w celu nauki zawodu.

Biuro Cechu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

CRR_zach_koszalin