Informacje bieżące

Uprzejmie informujemy, że postępowanie na wybór doradców w zakresie strategicznego wsparcia dla MŚP wygrali następujący oferenci:

  •  Romuald Tarasiuk
  • Aneta Mazur-Jelonek
  • Daria Sokołowska
  • Monika Zajkowska
  • Agnieszka Jakubowska
  • Agnieszka Sałek-Imińska
  • Kamila Radlińska
  • Dariusz Kłosowski

naglowek
ZAPYTANIE OFERTOWE (załączniki do pobrania na końcu zapytania – w punkcie XI)

I. Zamawiający
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego z siedzibą w Słupsku przy ulicy Kowalskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000072045, NIP: 8390007875, REGON: 000447652

II. Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający poszukuje doświadczonych doradców do współpracy przy projektach, o których dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach konkursu 2.2 POWER.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przeprowadzenie usług doradczych (CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 79411000-8 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania, 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi) zgodnie z poniższym schematem:
• Analiza 4 perspektyw firmy: finansowa, rynku, procesów wewnętrznych i schematu organizacji oraz infrastruktury – nauki i rozwoju
• Spisanie strategii
• Opracowanie Planu rozwojowego
• Doradztwo w zakresie wdrożenia Planów

Szczegółowy opis zakresu doradztwa znajduje się w Załączniku nr 11 do dokumentacji konkursowej, wzory Planów rozwojowych znajdują się w Załącznikach nr 12 i 13 do dokumentacji konkursowej. Załączniki są dostępne pod adresem: http://power.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-dzialania-2-2-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-typ-projektu-1-2015-r

Doradztwo skierowane będzie do przedsiębiorstw z sektora MŚP (85% będą stanowiły firmy mikro i małe). Projekty planowane są do realizacji na terenie woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. Planowana liczba MŚP do objęcia wsparciem: ok. 300. Planowany okres realizacji usług doradczych wrzesień 2016-kwiecień 2018 (termin realizacji może ulec zmianie). Doradztwo do momentu opracowania Planów rozwojowych będzie się odbywało głównie w siedzibach uczestników projektu lub w wynajętych salach. Doradztwo dotyczące wdrożenia Planów będzie świadczone przez doradcę (zapewniony kontakt telefoniczny i mailowy z uczestnikami projektu) przez cały okres obowiązywania Planów, czyli również po zakończeniu projektu.
Zapytanie dotyczy osobistego świadczenia usług doradczych, forma zatrudnienia – umowa zlecenie, rozliczenie wynagrodzenia: dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej – rachunek, dla osób prowadzących działalność gospodarczą – rachunek lub faktura.

III. Wymagania dotyczące Oferentów
Oferty mogą składać wyłącznie:

• Doradcy, którzy opracowali min. 10 strategii/planów rozwoju przedsiębiorstw w okresie 01.2013-12.2015. Na potwierdzenie doświadczenia Oferenci są zobowiązani przedstawić referencje – będą one podstawą dokonania oceny spełniania wymagań.

Zamawiający planuje prowadzić negocjacje cenowe z oferentami. Zamawiający planuje podzielić Zamówienie między kilku oferentów, którzy spełnią wymagania dotyczące doświadczenia.

IV. Brak powiązań

Zamówienie nie będzie mogło być udzielone podmiotom, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, co w szczególności oznacza:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie co najmniej 10 % akcji lub udziałów;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

V. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru jest cena – 100%. Cena podawana będzie osobno za usługi doradcze dla mikro przedsiębiorstw, małych zatrudniających do 25 pracowników i powyżej 25 pracowników oraz średnich. Zostanie wybrany Oferent, który spełni wymagania wymienione w pkt. III i zaproponuje najniższą cenę. Ocena ofert będzie dokonywana osobno mikro, małych i średnich firm. Z kolejnymi Oferentami Zamawiający podejmie negocjacje cenowe.

VI. Oferta cenowa powinna obejmować:
1. Wynagrodzenie doradcy, wyżywienie, dojazd, ewentualny nocleg.

VII. Termin i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.
3. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: Izba_Rzemiosl2016@interia.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, ul. Kowalska 1, 76-200 Słupsk do dnia 22.02.2016 do godz. 09.00
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie www. Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle wszystkim Oferentom i zamieści na stronie www.

IX. Podpisanie umów
Umowy z wybranymi Oferentami zostaną podpisane w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16

X. Osoba do kontaktu
Monika Muras, e-mail: Izba_Rzemiosl2016@interia.pl

XI. Załączniki
Załącznik 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik 2 – Wzór CV