Organami Izby są:

    • Zjazd Delegatów

Jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności rzemiosła i jego organizacji na terenie Izby. Do najważniejszych kompetencji Zjazdu należy rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Izby, uchwalanie statutu i jego zmian, uchwalanie zasad działalności finansowej Izby, wybieranie i odwoływanie przewodniczącego Rady Izby oraz Odwoławczego sądu Rzemieślniczego. Delegatami na zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, wybrani przez Walne Zgromadzenie członków tych organizacji- posiadający co najmniej 3-letni staż w działalności samorządowej. Delegaci wybierani są na okres kadencji, która trwa 4 lata.
W Zjeździe uczestniczą oprócz Delegatów, członkowie Rady, Zarządu i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego a także osoby zaproszone przez Zarząd Izby.

    • Rada Izby

Rada w okresie między Zjazdami jest najważniejszym organem Izby i wykonuje funkcję uchwałodawczą w sprawach określonych w Statucie do jej kompetencji oraz sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Izby. Do zakresu działania Rady należy w szczególności: wybieranie i odwoływanie Prezesa Zarządu, prowadzenie okresowych  badań dokumentów finansowych, ocenianie wykonania przez Izbę zadań statutowych, składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności.
Rada składa się z osób desygnowanych przez organizacje rzemieślnicze, które są członkami Izby spośród Delegatów w ilości odpowiadającej liczbie terenowych organizacji zrzeszonych w Izbie. Kadencja Rady Izby trwa 4 lata.

Członkowie Rady Izby desygnowani przez Organizacje zrzeszone w Izbie:

Jan Gański Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie – Przewodniczący Rady

Tadeusz Cygert Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku -Zastępca Przewodniczącego
Jarosław Marczyński Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinku- Sekretarz Rady

Zbigniew Chmura Cech Rzemiosł Różnych w Białogardzie

Grzegorz Helman Cech Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu
Adam Gramczewski Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie
Roman Hennig Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku
Janusz Ryngwelski Cech Rzemiosł Różnych w Człuchowie
Dariusz Odalanowski Spółdzielnia Rzemieślnicza „NOVENA” w Człuchowie

Waldemar Żukowski Spółdzielnia Rzemieślnicza BW w Słupsku

    • Komisja Rewizyjna Izby

Do zadań komisji Rewizyjnej należy w szczególności: zdanie sprawozdań finansowych, przedstawianie radzie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium członkom zarządu, wykonywanie innych czynności kontrolnych na zlecenie Zjazdu i Rady.

    • Zarząd Izby

Zarząd kieruje działalnością Izby, powołuje komisje egzaminacyjne, może także powołać komisje branżowe i problemowe. Zarząd składa się z  5 członków w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa, sekretarza i dwóch członków, których wyboru dokonuje Rada Izby. W skład zarządu wchodzą rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą. Pracę Zarządu koordynuje Prezes Zarządu. Kadencja zarządu trwa cztery lata.
Na zewnątrz Izba jest reprezentowana przez Przewodniczącego Rady jako Prezesa Izby oraz Prezesa Zarządu. Przewodniczący Rady jako Prezes pełni funkcję reprezentacyjną. Prezes zarządu pełni funkcję kierownika zakładu pracy.

    • Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądu cechowego. Od orzeczenia lub postanowienia OSR nie przysługują środki odwoławcze. Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie bądź postanowienie sądu cechowego.
Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy składa się z 5-ciu członków wybranych przez Zjazd spośród delegatów. Zasady i tryb postępowania przed Sądem określa regulamin uchwalony przez Sąd. Kadencja Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego trwa 4 lata.