Klauzula informacyjna Izby Rzemieślniczej Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Rzemieślnicza Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku , z siedzibą przy ul. Kowalskiej 1, 76-200 Słupsk, posiadająca Regon 000447652, NIP 839-000-78-75, KRS 0000072045. Kontakt:
(59) 842-60-04, e-mail: izba@mix2000.webd.pro. (zwana dalej Izbą lub Administratorem).
2. Izba posiada dane osobowe:
a) osób, które złożyły wnioski o egzamin, przystąpiły do egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, sprawdzających,
b) rzemieślników zrzeszonych w Izbie,
c) pracowników (akta osobowe) zatrudnionych w Izbie,
d) osób odznaczonych odznaczeniami rzemieślniczymi lub państwowymi dla których Izba była wnioskodawcą,
e) osób, które wystosowały do Izby pismo lub wiadomość.
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
a) prawidłowej realizacji usług określonych w Statucie (art. 6 ust 1 lit b RODO),
b) monitorowania jakości świadczonych usług (art. 6 ust 1 lit f RODO),
c) wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust 1 lit c RODO),
d) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) ,
e) wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO) ,
f) marketingu własnych towarów i usług oraz marketingu towarów i usług podmiotów trzecich, z którymi Administratora współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi usługami w oparciu o odrębnie udzielone przez Panią/Pana zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotów trzecich (art. 6 ust 1 lit a, f RODO);
g) udzielania odpowiedzi na wniesione pisma lub wiadomości (art. 6 ust 1 lit a RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będzie posiadał wyłącznie Administrator oraz osoby
i podmioty, które działają na jego zlecenie w określonym zakresie przetwarzania. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres ważności wydanego świadectwa kwalifikacyjnego, wynikający z przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle oraz wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej oraz kadrowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych za Państwa zgodę, dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody.
6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowe zasady realizacji tych praw określone zostały w RODO.
7. Posiadacie Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami.
9. Podane przez Państwa dane (między innymi we wniosku egzaminacyjnym) wymagane przez przepisy ustawy o rzemiośle są niezbędne do przeprowadzenia kursu/szkolenia oraz sprawdzenia kwalifikacji i wydania świadectwa kwalifikacyjnego. Niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację powyżej wymienionych celów.
10. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych, odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi kontakt z Państwem oraz może wpłynąć na właściwy dobór tematyki kursu/szkolenia.
11. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są profilowane.